Saturday, 29 November 2014

13 Families rules the world

http://worldtruth.tv/these-13-families-rule-the-world-the-shadow-forces-behind-the-nwo/

Wednesday, 26 November 2014

SILSILAH PARA NABI, RASUL DAN BANGSA-BANGSA DUNIAMonday, 24 November 2014

Wangsit Siliwangi (anu lengkep)


Tah ieu nu disebut Wangsit Siliwangi nu saestu na
Wangsit Siliwangi nu lengkap
Urang kotjapkeun deui Radja
TJeuk Injana :
Batur batur, dulur dulur !
Kabeh sanak djeung sakabeh kadang !
Darengekeun !
Sedja ngaing teh eudeuk njabrang
Mawa dia kabehan ka Nusa Larang
Deuk ngadeukkeun deui dayeuh tengah sagara !
Tapi eta laut
Ngadak ngadak tjaah motah kabina bina !
Lengser !
Naeun eta teh kila kilana ?
Boa boa
Urang teh ditjaram njabrang
Mudu marulang deui meureun
Pieun nantang musuh makalangan deui !
Kitu tah Lengser ?
TJeuk Si Lengser :
Gusti ! Geuning heueuh
Ayeuna mah tetela djasa !
Itu geuning natrat dina urat ombak
Dituliskeun dina buih
Lalakon urang the
Ngan datang kalebah dieu !
Urang kabeh ditjaram
Hanteu meunang njabrang ka Nusa Larang !
Lain njabrang urang anu dilarang
Tapi urang tjitjing di Nusa Larang !
Sabab
Tah dengekeun tah !
TJeuk gaur ombak neumbragan karang
TJeuk guruh angin di tengah laut
Baruk engke djaga
Eta Nusa teh
Bakal dibogaan deungeun
DJadi pieun nu perang !
TJeuk Radja :
Lengser kuamaha atuh ?
TJeuk Si Lengser :
Teu kumaaaaaaaaaha ….
Geus kieu meren muduna !
Saaaaha anu bisa mumpang papasten ?
Sabab papasten teh
Nja eta wates
Wates djaya wates apes
Wates hirup di alam hirup
Wates paeh di alam paeh
Wates paeh di alam hirup
Wates hirup di alam paeh !
TJeuk Radja :
Aduh Lengseeeeer …. !
TJeuk kabehan urang Padjadjaran, sakabeh dibarengkeun :
Aduuuuhh …… Huhuh …. !
Gauk ! Kabehan pada tjeurik
Sakarep sewang sakarep sewang
Sakabisa injana sakabisa sewang sewangan … !
Da puguh djaman harita mah
Euweuh aturan ti Nagara
Anu mudukeun kumaha muduna tjeurik !
Tapi sanadjan aturan kitu
Euweuh aturan ti Nagara
Aya tjeurik
Anu hanteu meunang diantep bae !
Nja eta
Kahidji tjeurik sabari maledogan kenteng tatangga !
Kaduwa tjeurik menta dibalikan deui ku popotongan !
Ladju tjeuk Radja ka sakabeh anu tjeurik :
Lalakon urang
Ngan datang ka powe ieu !
Nadjan dia kabehan ka ngaing pada satiya
Tapi ngaing teu meunang mawa dia kabehan
Kabawa bawa ngilu hirup djadi balangsak
Ngarilu rudin bari lalapar !
Dia ayeuna mudu marilih
Anu hade pieun dia sewang sewang hirup kahareupna
Abeh bisa deui harirup bari
DJebar senang sugih mukti
Abeh bisa deui
Ngadeugkeun deui Padjadjaran
Anu hudang ku panasaran
Tapi napak deui uga … !
Lain Padjadjaran tjara kiwari
Tapi Padjadjaran Tengah anu anjar
Nu ngadegna
Digeuingkeun ku obahna djaman … !
Ayeuna dia mudu marilih
Ngaing nu nitah ! Sabab pieun ngaing
Hanteu pantes djadi Radja
Ari somah sakabeh
Rapar bae djeung balangsak
Sagala hese sagala euweuh … !
Darengekeun !
Pilih !
Ngaing moal ngahalang sabab ngaing anu nitah milih !
Anu eudeuk ngilu bae ka ngaing
Geura misah ka beulah
Kidul …. !
Anu hayang mulang deui
Ka dayeuh panineungan
Geura misah ka beulah
Kaler …. !
Ayeuna darengekeun
Sakur anu sedja eudeuk kumawula ka nu keur djaya
Geura misah ka beulah
Wetan …. !
Ngaing hanteu njaran !
Anu moal ngilu ka saha ka saha
Geura misah ka beulah
Kulon …. !
Ladju pada marisah
Marisah sabari tjeurik …. !
Malah aya anu tjeurik
Sabari atoh …. !
Tapi panglobana mah
Anu tjeurik sabari sedih nu enja enje !
Da enja sedih
Sedih di hate tembus di sukma
Sabab kapeurih sesedih arinjana
Ngan njeuri njeunjeuri sukma
Tapi raga
Teu walakaya hayang bebela
Melaan Radja djeung Nagara !
Melaan Padjadjaran djeung Bangsana
Nu runtang ku Ganti djamana …. !
Pabaliyutna mararisah
Nu marisah ka beulah kaler
Nu marisah ka beulah kulon
Nu marisah ka beulah kidul
Heung nu marisah ka beulah wetan … !
Anu pangkedikna
Anu marisah ka beulah kaler !
Anu panglobana
Anu marisah ka beulah kidul !
Anu pangaratohna ?
Anu marisah ka beulah wetan !
Aratohna ?
Sabab didjaman anu ngaliwat
Basa arinjana djaradi pangkat
Ku Radja hanteu kapake
Ku somah teu dipikaresep !
Ari gawe di urut musuh mah
Sugan beeeeee …. ?
Da musuh geh musuh Radja
Musuh somah Padjadjaran anu sapikiran eudjeung Radja !
Apa ari arinjana mah
DJaradi musuh the
Ngan sakur pipilueun !
Sugan beee ari kumawula ka urut musuh mah
Boga deui pangkat anu leuwih ruhur
Leuwih kawasa leuwih seneng
Leuwih babari niyar kabeunghar …. !
Loba anu aratoh ngabadega ka urut musuh ?
Hanteu loba, kedik !
Tapi mahi pieun engke djaga
Njunjusah Bangsa Sunda
DJaradi gara gara
Sina Sunda pagirang girang tampiyan … !
Kumaha Si Lengser ?
Injana hanteu misah tapi ngadjentul tengah tegalan !
TJeuk Radja :
Lengser !
Ka mana dia eudeuk misah ?
TJeuk Si Lengser :
Kaula mah euweuh piliheun … !
TJeuk Radja :
Anu anggeus mararisah
Sewang sewang ngaradegkeun tilu kolot !
Ladju marilih kolot
Saban rombongan tilu kolot !
Ladju tjeuk Radja, ka tilu kolot nu beulah wetan :
Dia heula ka dieu !
Sing parek ! Darengekeun !
Masing njaraho :
Kadjayaan milu djeung dia !
Rawayan djeung dia
Engkena bakal marentah
DJaradi pangkat di tanah Sunda !
Arinjana baris kamalinaan !
Di buritna baris keuna babales !
DJig ! geura narindak !
Nu di tegalan di beulah wetan ladju narindak
Narindak ka beulah wetan
Dina sedja rek kamawula
Tapi karep
Eudeuk marentah
Deuk marentah pada Sunda !
Tapi paroho
Baris dibales ku urang Sunda !
TJeuk Radja ka tilu kokolot ti beulah kulon :
Papay ku dia latjak Ki Santang !
Sabab engke djaya
Rawayan dia mudu djaradi panggeuing
Ka batur batur urut salembur
Ka dulur dulur anu baheula
Njorang saayunan eudjeung dia
DJeung ka sakabeh
Bangsa Sunda rantjage hate …. !
Engke djaga amun tengah peuting ti gunung halimun
Ku arinjana kadenge sora nu tutulungan
Ku arinjana
Kadennge sora nu tutulungan
Tah eta tanda nu teu sulaya
Gunung Sunda baris ditjengkal deui !
Tapi gunung kuta
Sapaliheun djeung gunung kutu
Ku djelema ngaku ngaku urang Sunda
Anu kamalinaan dina keur sasar
Mamaksa sina … Uga
Ngawaruga samemeh wayah ….. !
Ulah rawayan dia beunang ssisambat !
Tapi memang arinjana baris kapadaya heula !
Lantaran leungiteun haneuleum …. !
Hanteu aringet deui :
Wayah saenjana lebak tjawene
DJadi nggon pindah pangawinan
Dibalabarkeun heula ku
Di wayah djanari gede
Rame sora tutulungan ti gunung lampung
Ladju ti gunung halimun
Kadenge sora gogo ongan ….. !
Darengekeun !
Amun engke ti ki hara papak datang bedja
Budak angon geus sisingkil
Rawayan dia geus mudu sasadji pieun nindak !
Ulah sina salangke !
Sabab talaga bakal baredah
Lantaran monjet monjet embung parindah … !
DJig geura narindak !
Anu sasadiya ti tegalam beulah kulon ladju narindak
Narindak madju ka kulon …….. !
Darengekeun !
Masing njaraho
Ku dia
Moal kasampak dayeuh amu disedja
Rawayan dia
Lobana bakal hirup djaradi somah !
Amun aya anu djeneng djadi pangkat
Bakal ruhur pangkat injana
Tapiiiiii hante boga kakawasaan !
Arinjana bakal di aradukeun
Diaradukeun ku urang wetan
Sina maseyaan urang wetan
Sina maseyaan urang kulon
Dipaseyaan ku urang kaler
Dipaseyaan Sunda ti kaler
Dipaseyaan Sunda ti wetan …. !
Lawan …. ! Sina ngaralawan !
Sabab Padjadjaran Tengah
Baris mudu ngadjadjar deui di tengah tengah
Sakabeh teureuh dayeuh rawayan dia
Moal aya anu beunghar lantaran bener
Moal aya anu djembar lantaran hade
Nadjan leuwih loba pangabisa
Nadjan unggul pangaweruh
Hanteu arinjana diadjenan ku Sunda sedjen !
Sabab anu ngahaharuwan
Pada sirik lantaran bodo
Sariyeun kaelehkeun dina pangaruh !
Keun bae !
Engke oge datang wayah
Rawayan dia baris djaradi lulugu
Ngaharudangkeun Bangsa Sunda
Anu harees bae kaheesan
Bari diyuk kangeunahan
Sakabeh rawayan dia
Ku kaula bakal dihalang !
Tapi ngan anu harade dilampah
DJeung harade dina sinembah !
Sinembah arinjana mah
Deuk kumaha deuk saha ogeh
Ari sinembah njumerep sukma mah
Moal djadi bahan kaula milih asih !
Sabab tjeuk sakabeh anu sinembah
Sinembah anu kumaha ogeh
Anu ku arinjana disembah dipundjung pundjung
The apanan
Anu ngan sahidji …. !
Anu dina basa urang disebut Anu Nunggal !
Nja eta
Anu ngan sahidji dina wudjud
Anu nunggal dina wudjud …..
Tapi
Dibedakeun ku sebutan
Dina basa nu beda beda … !
Kaula bakal datang ngalanglang
Pieun nulungan nu barutuh
Pieun mantuwan anu sarusah
Tapi ngan sakur anu Sunda di Padjadjaran
Bari Padjadjaran anu Sunda
DJeung narunda dina sukma …. !
Di waktu kaula datang ngalanglang
Kaula datang hanteu kadeuleu !
Amun kaula njarita
Sakur anu ngaku ngaku kadatangan kaula
DJeung madjarkeun
Injana neuleu kaula
Atwa ngadenge kaula njarita
Masing di njaraho
DJelema kitu teh djelema sasar madju ka edan !
Bisa oge injana the kadatangan
Tapi ku sukma anu ngaku ngaku tjeunah kaula !
Masing dia njaraho
DJelema kitu the
Kasandingan nu njiriwuri !
Kaula datang
Teu ngarupa teu njawara
Tapi mere tjiri
Ku wawangi ….. !
Kitu oge ngan ka arinjana
Anu geus rantjage dina hate
Eudjeung weruh dina semu anu saestu
Bari ngarti
Dina wangi nu sadjati
Eudjeung pikir surti lantip
Dina lampah anu hade ……. !
regepkeun !
mimiti ti poweieu
powe katudjuh bulan katudjuh
dina tahun ka 57 kaula djadi Radja di Padjadjaran
mimiti ti powe ieu
Padjadjaran pindah djagat pindah alam
pindah ka djagat papantunan
pieun langgeng hirup
djero alam panineungan …. !
Padjadjaran leungit ti djagat kadjayaan
leungit dayeuhna
leungit ngaran Nagarana
leungit ka basa basana ……. !
leungit basana
mawa leungit ka bangsa bangsana … !
Padjadjaran undur tina panggung Ka Agungan
nalasan alas panghiyaman
tapi dina nindak pindah djaman
Padjadjaran moal ninggalkeun latjak
sedjen ti ngaran pieun nu mapay … !
sabab bukti bukti nu kari oge
bakal dipararungkir dimarusnakeun … !
tapi engke djaga
bakal aya nu njariar
njaroba njoba sugan kaguwar
harayang ni,u anu geus leungit
nja hanteu loba anu kapanggih
djeung ti loba anu kapanggih
loba djasa anu teu kaharti !
sabab dihartieun
ku arinjanan anu teu ngarti
tapi harayang disarebut ;oba pangarti !
tapi arinjana mah teu dipertjaya
sabab ku nu arieu ngaing pinter tapi barodo
tjarita arinjana anu bener
dipadjarkeun mangmenangkeun Padjadjaran !
loba anu njararoba
harayang muka rahasiahna Padjadjaran
tapi moal eudeuk kabaruka
sabab tulakna
pageuh dikeukeuweuk Budak Angon
anu imah injana di birit leuwi
dipantowan batu satangtung
kasiyeuman ku haneuleum
kakalangkangan ku handjuang !
sabab
atjan wayah
pieun ngalalakonkeun
Padjadjaran ngamuk ngarakrak panggung !
beuki loba anu maruruh
tambah loba anu katimu
tapi sabagiyan sabagiayan
anu beuki bae hanteu kaharti
da salalah njabung njabungkeun !
atjak atjakan m=ngadjamkeunnana !
djeung dina maruruh
harayang marapay bari diharuwapan !
mapay latjak Padjadjaran mah
mudu bari rubak amparan !
djeung mudu araredan heula
ngarilu edan edanan
dina djaman sagala edan
da ngan ti nu keur eeedan !
tembong netrat ka hanteu bener teh !
anu dina njaruktjuk bari njaksrak
hanteu pipilueun e edanan
ngan arinjana anu diluluguwan Budak Angon
sabab ngan injana
anu weruh di semuna
bari njaho di djogona
da injana mah
lain ngangon kebo disampalan
lain ngangon badak di alas tangtu
tapi kalakay
nu babalatak hanteu dirawat
di patilasan patilasan teu puguh ngaran !
loba anu katimu ku arinjana
tapi loba anu ku arinjana disumputkeun heula
sabab atjan wayah mudu ditjaritakeun
nadjan geus raraog
mararenta dilalakonkeun … !
sabab budak angon mah njaho
dina mangsa anu baris datang
baris ti djelema djelema tjaropot kedok
rahasiah mararuka sorangan
da ngan injana
anu njaho lalakon na
bari tenget
ka sakur nu di djaman edan araredan
pada pada keur ngalalakon
dina panggung sarwa sulaya !
tah eta budak angon nu eta
anu engke djaga baris murwa lalakon anu saestu na
bari ngadjadjarkeun deui Padjadjaran
tengan tengah djaman Bangsa Sunda
ngalaleungitkeun DJiwa Sunda !
tapi mudu ngalaman heula loba lalakon
anggeus njorang undur djaman datang djaman
saban djaman mawa lalakon
kebelna saban djaman
anu datang piligantian
saruwa djeung wayahna giliran
daratang sukma anu mudu
njukma
ngusumah
eudjeung nitis
eudjeung wayahan Raga Dipindah Sukma
darengekeun !
nu kiwari ngamarusuhan urang
djaradina Radja teh
ngan baris datang ka wayah
tanah bugeul sisi tji banten
didjieun kandang kebo dongkol !
tah mimitian ti lebah dinja
sakabeh Nagara nu araya
baris djadi sampalan
sampalan kebo anu barule
nu diangon
ku djelema djangkung
nu tutundjuk di alun alun !
ti harita
sakabeh Radja dibeleng
ditaliyan ku kembang tjengkeh
dibeungkeut ku buah pedes … !
aya Radja radja
anu katalian ku djangdji sorangan
aya Radja radja
anu kabalenggu sabab katipu
aya Radja radja
anu katalikung sabab ngilu ngilu ulubiung !
geus kitu
ladju kebo bile njekeul bubuntut
bangsa urang narik wuluku
ngan hanteu karasa marudu narik
sabab murah djamang seubeuh hakan
geus kitu
intju intju kebo bule
anu hararideung bari peta eudjeung rupa
teu beda kunjuk kunjuk di gunung njungtjung
rasa arinjana leuwih munding ti kebo bule
ladju ngaragolan bangsa urang
narumpakan wuluku dina pasangan !
bangsa urang ladju lilir
bari eungeuh djaradi badega didjiyeun kebo
tapi hanteu kaburu marudah
sabab ti kaler eudjeung ti kulon
datang mantera monjet monjet pararengkeh
ngabuburak kebo bule ti sampalan !
bangsa urang ngeunah seuri
tapi seuri urang Sunda
teu kaburu anggeus
sabab alun alun pada suwung
sampalan dirandjah monjet
warung warung dirandjah monjet
sawah sawah dirandjah monjet
huma huma diatjak atjak monjet
tjawene tjawene
rareuneuh ku monjet … !
sagala gala diawut awut ku monjet !
djelema siyeun ku monjet
sarariyeun ku djelema nu djiga monjet
sarariyeun ku djelema nu momonjeteun
sarariyeun ku djelema nu momonjetan
sarariyeun ku djelema nariru niru monjet
tapi masih bae hanjeu kedik
anu marudja
engkena djaradi monjet !
ladju panarat ditjekel ku monjet
bari diyuk tina tjatjadan
wulukuna mah
ditarik mudu ku urang ku urang keneh bae !
tah di djaman eta
bangsa urang saeutik hakaneun djeung pakeueun
loba djelema paeh kalati
loba lalaki paeh teu bukti
loba tjawene didjidjieun pangrepeh
lain hanteu warani
tapi atjan wayah pieun njekek monjet monjet
sanagara ngarep ngarep pelak djagong geura saumur
ngarep ngarep bari hanteu arareungeuh
djaman teh geus ganti lalakon
sabab hawar hawar
di tungtung sagara kaler pang kalerna
ngagulugur ngaguruh harus … !
Garuda megarkeun endok di kandang monjet
gendjlong saamparan djagat
ari di urang ?
rame ku nu ngarora eukeur marangpring
prang pring sabuluh buluh gading
dina perang madju ka suda …. !
monjet monjet ngararumpul pating rumpuyuk
Ladju ngamuk bangsa urang
Tapi ngararamuk teu make aturan
Loba anu pararaeh teu boga dosa
Puguh musuh didjieun batur
Puguh batur disebut musuh
Ngadak ngadak loba nu djaradi pangkat
Tapi mararentah tjara nu edan
Nu baringung beuki baringung
Nu teu bingung djadi bingung
Budak satepak djaradi bapa
Nu ngaramuk beuki loba beuki rosa
Mani saheng sanagara
Sabab anu ngaramuk
Hanteu beda tawon dipalengpeng saying
Sakur anu hanteu sapikiran sapangadegan
Nadjan teu biluk ka musuh oge
Ladju bae disebut musuh
Dating ka tambah loba
Ani diparaehan teu puguh dosa
Sabuwana didjidjieun djagal
Sabab nu sabangsa eudjeung urang
Ladju perang
Ngalawan 12 bangsa ti 5 nagara
Tapi kaburu disapih
Ku nu daratang ti tanah sabrang
Ladju di urang ngadeg Radja
DJelema n amah djelema biasa
Ngan disarebut
Hanteu puguh indung hanteu puguh bapa
Tapi saenjana mah
Memang titisan !
Titisan sukma Radja djaman baheula
Tapi ngindung
Ka Putri Dewata bangsa kadewan
Da puguh titisan Radja
Radja anjar
Hese apes ku rogahala
Ti harita
Ganti deui djaman
Ganti djaman ganti lalakon
Iraha mimitina ganti djaman
Ti mimiti ngadeg Radja
Iraha mimitina ganti lalakon
Hanteu kebel
Anggeus tembong bulan ti beurang
Di susul kaliwatan
Ku bentang gede tjaang ngagentjlang
Di urut Nagara Padjadjaran Girang
Ngadeg deui Karadjaan
Tapi nu djadi Radja
Lain teureuh Padjadjaran eta
Di urang ladju deui aya Radja
Tapi Radja para Buta
Diponggawaan ku buta buta
Nu djadi Radja
Lain bae buta duruwiksa
Tapi buta oge teu bisa neuleu
Buhaya eudjeung monjet
Utjing garing eudjeung adjag
Ngarowotan somah bari disangsara disusah susah
Karesep eta Radja
Diagung agung diugung ugung
Ngadegkeun panto
Teu bisa molongo
Ngadegkeun lawang
Teu bisa muka
Miyara heulang dina tjaringin
Njinjieunan pantjuran ditengah djalan
Da Radjana …. Radja panjelang
Da ngaran geh djadi Radja
Karesep sakahayang injana
Hanteu meunang ditjaram hanteu meunang dihulag !
Sakalina aya anu wani ngageuingkeun
Anu diporog ku ponggawa buta
Lain sato sato nu ngarowotan somah
Tapi djelemana
Anu ngageuingkeun ngelingan Radja
Da puguh buta buta djaradi ponggawa
Beuki hareup beuki hareup
Radja buta beuki ngabeka !
DJangdji injana mah kieu
Tapi titah injana mah kitu
Nitah kitu
Tapi djangdji injana mah hanteu dibuktikeun
Radja djangdji eudeuk ngagungkeun Agama
Anu djadi gara gara urang kiwari aya di dieu
Tapi ladjuna mah
Sakabeh urang Selem
Ku injana dimudukeun saban saban
Njenjembah deui berhala
Di gantung di taweuran
Radja djangdji eudeuk njieun somah
Pada djembar eudjeung rahardja
Tapi nitah ngagarap sawah
Di salah wayah !
Bubutut salah nu ngatur
Panarat pabeulit dina tjatjadan
Da atu anu ku Radja dititah ngawaluku
Lain djelema prah tarani …. !
Ladju n amah
Kembang tarate paeh sawareh
Kembang kapas teu djadi nareuleu
Buwah pare loba anu nareuleu
Hanteu bisa asup dina haseupan
Da anu ngarebonna
Tukang barohong !
Anu taranina
Ngan wungkul djangdji !
Anu daragang
Nganngarandjap nu balandja
Anu djaradi pagawe
Loba lunta mawan adja
DJeung ari garawe
Ngahadja dilila lila
Ngarah somah nu disususah
Rurubaha mere loba … !
Anu djaradi ponggawa
Bararunghar tina ba** SENSOR **
Sararenang tina ruruba
Dararagang
Tapi bari njieun susah usaha somah
Modal dagang arinjana ?
Nja pangkat djeung kakawasaan
Nu ku arinjana diparake njaringsieunan
Dating ka anu geus sarieun memeh disaringsieunan
Mere kauntungan ngindjeumkeun modal
Tapi modal
Anu moal bisa ditagih deui
Kumaha arinjana dagang ?
Daragang bari monggawa
Dating ka pagawean
Meh sakabeh hantjaeun gatrah
Lain ku sabab daragang
Tapi memang teu barisa gawe !
Lain hanteu bisa gawe
Ku sabab barodo
Tapi lantaran pararinteur teuing
Ngan pararinteur kabalineur
Ti dinja
Salega buwana
DJadi hakaneun beuki marahal
DJadi somah beuki baringung !
Harita
DJaman ladju ganti deui
Asup keuna djaman sato !
DJelema dikawasaan sato
DJelema haying paloba loba sato
DJelema beuki loba nu tjara sato
Di djaman eta
Nja darang budak djanggotan
Sadjamang ku djamang hideung
Sasamping ku samping hideung
Njoren kaneron tapi teu hideung
Injana ngageuingkeun anu keur sasar
Ngelingan nu kamalinaan
Mere njaho ka nu paroho
Tapi euweuh nu ngawaraaaaaaaaro … !
Boro boro deuk ngawaro
Budak djanggotan oge
Ku arinjana ditarewak
Diasupkeun ka pangberokan !
Arinjana hanteu areungeuh
Haseup ti pirunan ngebulna beureum
Ditariyupan
Ku monjet monjet anu bareureum !
Ladju anu kamalinaan arembong ngawaro
Ngatjak ngatjak heula saban pasar
Ladju ngawut ngawut dapur batur
Manjar arinjana neyangan musuh …. !
Padahal
Arinjana njiar njiar pirusuheun !
Sabab arambeuk dipadjarkeun teu barisa ngatur nagara !
padahal arinjana njararho
Monjet arinjana nu haredjo
Monjet arinjana nu garading
Saban monjet nu arinjana
Beuki kamalinaan mararabok kakawasaan !
Padahal arinjana pada njaho
Eta the puguh geh monjet
Hayoooooh dibarere kakawasaan !
Ku naha ngarantep sina monjet monjet kamalinaan ?
Sabab Radja arinjana anu njontowan
Senang the
Mudu keur hirup !
Beunghar teh
Menungpeung keur pangkat !
Ngarah kapangkatan gede kakawasaan
Mudu monjet monjet didjieun balad
Bari mere monjet monjet kakawasaan …. !
Saha, sahaaaaaaa anu wani mumpang
Ka pangkat meudjeuh kawasa
Ka kawasa meudjeuh keur djaya
Ka nu keur djaya meudjeuh keur beunghar ?
Atuh eudeuk kumaaaaaaaaha ?
Da injana Radja geh Radja panjeeeeeelang !
Nadjan pagawe djeung ponggawa injana anu saralah oge
Nadjan pagawe djeung ponggawa injana njuyusah somah oge
Ku injana diingkeun bae !
Da puguh Radja dipindah sukma …. !
Kadjayaan buta buta djaradi ponggawa djeung pagawe
Kakawasaan monjet monjet anu marabok
Lilana ngan duwa kali ganti Radja pannjelang
Katilu ngadeg
Tapi mahi lila pieun somah katjida sangsara
Dating ka somah ngarep ngarep
Sing tjaringin reuntas di alun alun !
Sing buta buta djaradi wadal
Wadal polah keneh arinjana
Saban ganti Radja panjelang
Baris aya tjaringin reuntas
Tapi reuntas na hanteu saruwa !
Iraha bari mimiti aya tjaringin reuntas ?
Engke amun geus tembong budak angon
Dating ngabedjaan anggeus laguna ngarakrak
Panggung enggon katjolah anu e edanan djaradi edan
Geus dating keuna dawuh
Mudu dirubuhkeun djeung didudutan … !
Budak angon hanteu diwaro !
Tapi ladju lona nu rebut
Mimiti ti djero daour
Ti dapur ladju salembur
Ti salembur ladju djadi sanagara …. !
Tapi panggung reyod mah
Hanteu diburak …. !
Nu barodo djaradi gelo
Ngaharapkeun anak tjiung !
Budak buntjireung
Njumputkeun monjet beureum dina tjaringin
TJaringin na ladju teuntas … !
Tapi … panggung reyod mah
Hanteu dirakrak …. !
Nu barodo garelo deui
Diarodjok odjok monjet hideung
Nu ditipu ku monjet beureum
Arinjana harayang sina bulan djeung bentang bae
Anu beurang peuting njaangan djagat ieu … !
Arinjana mararaksa
Manuk tjiung ulah disebut tjiung
Ti dinja
Loba deui anu raribut
Mimiti ti dapur deui
Ti dapur dapur djadi salembur
Ti salembur djadi deui sanagara !
Anu karantjeuh ladju garelut
Diarodjok odjok deui monjet beureum
Nu njararu djadi monjet harideung bulu
Harideung letah harideung deuleu
Tapi beureum hate djeung beureum sedja
Sedja ngabeureumkeun sa djagat ieu … !
Nu kataripu ladju garelut
Ngagelutan sakur anu hanteu saruwa dina sinembah
Ngagelutan batur batur nu geus areungeuh keuna ditipu !
Dimana mana beuki loba nu deuk garelut
Ngan anu areling …. Pada tjaritjing
Arinjana mah ngalaladjowan !
Tapi ….. kabeurangan … !
Naeun sabab mantak garelut ?
Marebutkeun warisan samemeh wayah
Nu nu haraweuk haying panglobana
Nu teu daek harayang loba
Nu mudu kawaris
Mararenta bagian arinjana …. !
Tapi warisan mah
Euweuh saurang anu kabagean
Sabab geus direbut
Ku urang sabrang njekel gadean !
TJaringin anu keur eunjeuh
Reuntasna kabawa tjaah … !
Monjet hideung
Karebut ka sabrang deui
Tapi monjet monjet anu beureum
Antep intip di pipir leuit
Ari monjet monjet anu haredjo
Arembong turun ti ruhur panggung
Panggung rubuh !
Dirubuhkeun talaga bedah
Anu bedah ku lini deui !
Kuya bodas, andjing bodas, buhaya bodas
Mararodar disered guntur … !
Ngan beas bodas
Leuleungitna lain kabawa tjaah
Tapi diatjak atjak deui ku monjet beureum
Diatjak atjak deui monjet monjet anu haredjo
Diatjak atjak deui monjet monjet anu garading
DJeung ku begu begu nu sarupa djelema … !
Urang wetan anu geus hareudang
Ku urang kulon nu keur hudang
Hariwang keuna wayah Urang Sunda baris hudang !
Kudjang Sunda titinggal kaula
Sina ditarepa deui di sabrang wetan !
Ladju … sunda pagirang girang deui tampiyan !
Di mana mana raribut deui
Mararebutkeun leuit anu kararosong
Mararebutkeun djodjodog pada tjaropong !
Rebut ! Beuki rebut beuki rusuh … !
Buta buta ladju njarusup
Sakabeh rupa monjet pada haliwu
Sabab sariyeun ditareumpuhkeun beulahna samangka !
Da memang heueuh
Lapurna nagara the
Gara gara arinjana
Keukeuh harayang bae pangkawasana
Geus hanteu barerek oge
Keukeuh bae mudu turut ngatur nagara
Urang sunda diaradukeun deui
Da sundana sunda goblog
Teu arareungeuh diaradukeun !
Ladju maseyaan sakur anu ditaruduhkeun
Maseyaan deungeun maseyaan batur .. !
Sunda maseyaan sunda keneh !
Ngan sunda nu areling
Hanteu paraseya hanteu pagirang girang tampiyan !
Tapi kabarerang …. !
sabab sunda burung paseya djeung sunda edan
sunda edan maseyaan sunda nu teu burung hanteu edan … !
salegana nagara tjara keur kahuruwan
loba seuneu loba tjai
tah di dinja mah
kara njarariyar budak angon
sedja arinjana deuk marenta tumbal
tapi budak angon anggeus euweuh
geus euweuh dibirit leuwi
geus euweuh panto batu satangtung
tapi haneuleum nu didjieun hateup
handjuang nu didjieun tihang
euweuh anu areungeuh
djadi pipihan handapeun Pakudjadjar Ki Pahare !
anu kasampak ku anu ngariyat
ngan kari gagak
nu keur ngelak dina tutunggul
ngabedjaan
tapi euweuh saurang anu ngararti !
padahal gagak the ngabedjaan
“samangka geus asak di Tegalan Pangperangan !”
Tah eta pitumbaleun pieun pamunah … !
Darengekeun !
Perang di tegalan
Geus moal aya anu bisa ngahalang haling !
Sabab geus karep para lulugu wetang … !
Tapi bisa dikiyasan abeh ulah dating deui ka sunda beak kaluluh !
Sabab Padjadjaran mudu ngadeg deui
Mandiri deui djadi Nagara
Anu nengah dina djadjaran
Saamparan eudjeung satahap
DJeung Nagara nagara anu sahate !
Lengser … !
TJeuk Si Lengser djauh ti tengah tengah tegal
Nun…. !
TJeuk Radja
Anu harita djadi keneh Radja
Tapi ngan Radja dina sebutan
Sabab Nagara injana mah geus dibogaan deungeun
Kiyasna, Lengser ! kumaha tah kiyasna ?
Si Lengser ladju ngomong
Tapi ku Radja hanteu kadenge !
TJeuk Radja tanpa Nagara
Teu kadenge !
Ngomong be dia the torek !
Lain torek dina tjeuli
Tapi torek dina piker !
Piker atuh !
Keur djadi keneh Radja
Memang kaula anu mudu dating ka Radja !
Tapi lantaran dia ayeuna
Geus etjag ti djadi Radja
Nja atuh
Anu ngora anu mudu njampeurkeun ka anu kotolan !
Heueuh bener ! tjeuk Radja bari njampeurkeun
Radja njampeurkeun Si Lengser
Si Lengser njampeurkeun Radja !
Ladju arinjana njarampeurkeun kokolot
Nu tilu djadi lulugu
Ngaluluguwan Padjadjaran nu eudeuk ka kaler !
Ladju Si Lengser harewos
Ulah ngugung ngugung monjet hideung !
Ulah siyeun ku monjet beureum !
Ulah ngelehan bae ka urang wetan !
Ulah mundur ku urang kulon !
Tapi kalebetkeun umbul umbul Padjadjaran
Anu bodas sabari hideung
Disulaman
Kudjang lalayanah djeung pakudjadjar !
TJeuk Radja
Tah kitu !
Tengerkeun djaman ganti deui
Nja eta djaman anu baris muka lawang
Pieun mapag powe
Nu mawa djaya tin a sangsara !
Wayah dating Radja panjelang anu kaduwa
Ditanda an heula ku bitu gunung gede
Ladju disusul ku tudjuh gunung pada garede !
Wayah bakal dilelemahna tegal pangperangan
Amun parek ka urut punduk leuwi Ki Pata Hunan
Geus malang tjukang nu njela bumi !
Girangeun ereng di kutu lampah
Nu njabrang geus mudu dina eretan !
DJig ! geura narindak !
Tapi ulah ngaliyeuk ka tukang
Ngan sing awas neule ka hareup
Sing telek neuleu ka kentja
Sing teges neule ka Beulah katuhu
Di tukang mah
Batur batur ti Padjadjaran anj ngaranteur !
Ladju nindak anu narindak eudeuk ka kaler
Ka dayeuh paninengan samar kasampak
Tapi tetep ngadeg
DJero harigu saban Sunda Padjadjaran !
TJeuk Radja ka anu sakabeh anu marisah ka Beulah kidul
Batur batur ! dulur dulur !
Sakabeh anak sakabeh intju
Buyut, tjangah, boa eudjeung wareng !
DJeung sakabeh Sunda Padjadjaran anu sadjati !
Mimiti powe ieu
Padjadjaran ganti djaman
Ganti alam teruseun hirup !
Lain urang ngaganti alam ngaganti djaman
Tapi uuuurang
Diganti alam ku ganti djaman
Mimiti powe ieu
Padjadjaran pindah
Ti djaman wasa tjarita
Ka djaman djadi tjarita
Ti alam hirup samemeh paeh
Ka alam paeh samemeh hirup
Sabab hirup terus terus
DJero angeun Bangsa Sunda
Anu Padjadjaran di ngaran Sunda !
Lalakon
Urang ladjukeun !
Sabab engke djaga
Ka batur batur djeung dulur dulur
Nu tadi nindak ka kaler
Baris aya nu hiri dengki
Dina sedja
Njilih deui Bangsa Sunda
Njaram njaram urang Sunda nararineung ka Padjadjaran
Sabab nu saririk hiri dengki
Arinjana siyeun kasili wawangi
Amun Sunda ngadeg deui Padjadjaran
Arinjana arembong ngarti
Bong pertjaya ka budak angon
Nu njarita
Padjadjaran the
Lain ngadjadjarkeun tangkal nu djiga paku
Tapi ngadjadjarkeun
Anu salah ti anu bener
DJeung ngadjadjarkeun
Kabener bebenerna bener !
Arembong arinjana ngarti
Sabab piker arinjana Padjadjaran the
Ngahudang hudang panasaran
Njeunjeuit deui kanjeuri
Nja kanjeuri
Anu baris ngahudangkeun sukma Sunda !
Padjar arinjana
Harti Sunda the
Suhun semet dada
Tegesna mah badega !
Ladju saban usuk Bangsa Sunda
Ku arinjana diteuheulkeun ditareundeutkeun
Bangsa Sunda
Mudu nurut bae diparentah digarawekeun
Ku madjarkeun
Sampurna na Nagara tunggal ngaran
Mudu dibantu ku Bangsa Sunda !
Padahal
Hehese djeung tarahalna
Eta kabeh bagian Sunda
Ngeungeunahna mah
Nja bagian bae arinjana !
Bangsa Sunda diaradukeun
Tapi dasar Sunda babari dipadaya
Dasar Sunda ngeunah dipudji
Nja araratoh saban saban disina paseya
Neunggeulan deungeun ngagelutan batur
Aratohna ?
Sabab disaban kalang
Sunda deui anu unggul
Sunda deui anu meunang
Sunda deui djadi djawara
Bari Sunda bae nu djaradi wadal
Tapi anu ruhur bae pangkat
Beuki gede bae dina kawasa
Lain Sunda anu djawara
Lain Sunda anu bebela
Engke dina usum rame papanggungan
DJeung anu mamaranggung kamalinaan
Liwat budak angong djeung budak anu djanggotan
Ngelingan ka urang Sunda
Bangsa Sunda the lain Badega
Tapi dasar Sunda loba teuing nu barodo
Nja hanteu ngawaaaaaaro !
Ti dinja hanteu kedik anu pabisa bisa
Sewing sewing njieun harti tina Sunda
Tapi harti anu saestu
Teu kaharti ku para adji
Teu katorah ku para pudjangga
Sabab nadjan oge pararinter
Arinjana hanteu njaho njaho atjan
Nu kumaha rupa handeuleum
DJeung kun aha handjuang siang
Da njarutjruk the
Pada kalangsu
Tapi njarariyar the
Aranggang keneh
Nu areling barisa ngarti
Ngan barudak Sunda nu keur baringung
Nareyangan indung anu ditundung
Marapag bapa pasingsal djalan
Saha nu djadi indung ?
Nja aweuhan tina ngaran
Ngaran Padjadjaran samar !
Mantakna ditundung ?
Sabab teu bae ngarti
Ku naha Sunda didjieun tere ?
Saha anu nundung ?
Radja buta ponggawa buta
Eudjeung Sunda pada baruta !
Saha nu djadi bapa ?
Nja djaman nu baris dating
Ngahudangkeun sukma Sunda
Ku naha pasingsal djalan ?
Sabab arinjana hanteu njaraho
Budak angon keur ngalalakon
Dimana ?
Di kalereun lawang gintung
Sa kalereun lawang saketeng
Naeun sabab hanteu njaraho ?
Lantaran harudang samemeh wayah
Di garieungkeun kuya bodas
Dipadaya ku kuya bodas
Balukarna ?
Kanjeuri nu tambah njeuri
Kanineung nu beuki teleb
Nja karuhaaaan
Bangsa Sunda eudeuk ngamuk !
Tah eta sabab sabab urang mudu mandjangkeun lalakon
Amun Sunda ngamuk ulah motah di salah wayah!
Sabab amun Sunda ngamuk sabari motah
Duwa raksasa djaradi bobotoh
Balukarna ?
Rusuh gede saamparan djagat !
Eta rusuh gede
Memang baris mudu kadjadian
Tapi hanteu digara garakeun ku urang sunda !
Tapi di gara garakeun
Monjet beureum djeung monjet hideung
Anu djaradi gara gara gerna perang sanekala !
Keun bae eta mah lain urusan urang
Engke oge ari geus rakatjak mah
Monjet monjet hideung teh baris njaraho
Arinjana the tinggaleun djaman !
DJeung sakabeh Sunda pahilih hilih
Ladju arareungeuh
Diparakeyan kedok teu neule djeblog
Da kedok na
Didjieunan monjet anu harideung
Hideung hate hideung piker
Dtang ka djaman nu geus bodas oge
Dimudukeun hideung bae hideung terus !
Darengekeun !
Mimiti ti powe ieu
Urang kabehan parindah alam
Tapi aya bae
Di djagat ieu keneh ieu keneh !
Urang ngahiyang
Teu kadeuleu ku mata djelema
Pieun engke
Di wayah di tatar kaler
DJagat gendjlong ku garuda megarkeun endog
Marulang deui ka alam tjara baheula … !
Urang daratang deui bari kadeuleu
Tapi ngan kadareuleu ku anu areungeuh !
Sabab dating urang ngawaruga
Dina bangsa nu lain selam !
Urang galling gisik djeung sakabeh djelema
Tapi ngan anu kawaris nu engke baris areungeuh !
Salila urang ngahiyang
Dia kabehan meunang
Nembongan
Dia kabehan meunang
Njawara
Tapi aya paryaduan
Hanteu meunang katrembong ku sambarang djelema
Hanteu meunang nembongan ka sambarang djelema
Hanteu meunang njawara ka sambarang djelema
TJindeukna hanteu meunang ka sambarang djelema
Hanteu meunang di sambarang wayah
Kawidi nembongan kawidi njawara
Ngan di wayah mun kapaksa
Dina waktu anu kadjurung ku parelu
Bari hade nu mudu djadi balukar
Ka nu nembongan djeung ka anu ditembongan
Ka nu njawara ka anu dibawa njarita
Anu ngarampag
Tangtu bakal kabendon
Lain ku kaula !!!!
Tapi
Ku palolah arinjana !
Denge !
Nu katembong teu ngahadja
Bakal apes salila
Ti powek ka powek deui atawa
Ti tjaang ka wayah deui tjaang
Aya pamunahna
Geuwat dia ngarupakeun maung
Nu leumpangna
Ngelesed sabari tungkul
Anu nembongan ngahadja tembong
Teu kawidian hanteu parelu
Bakal apes salila
Opat puluh kali waktu nu tadi
Euweuh pamunahna … !
Nu mantuwan djelema djahat
Nu mantuwan djelema djail
Tangtu baris keuna bebendon
Sabab Padjadjaran mah
Hanteu ngadjar mudu djahat
Hanteu widi keuna djail !
Sabendon anu karitu
Leungiteun djalan di waktu mulang !
Ladju djaradi meyong
Nu baris marodar ku pakarang
Euweuh pamunah na
Nu tutulung di hade gawe
Mantuwan lain liliyuran
Diwidi laluwasa galling gisik di duwa alam
Alam djelema biasa djeung alam Padjadjaran !
DJelema ti ruar kalangan urang
Mun njieun salah ka urang kabina bina
Mun hiri dengki ka urang
Atawa nganjieun ngahihina Padjadjaran
Tewak ku dia
Ladju puwat keuna kareta Padjadjaran
Nu meneran euduek ngaliwat … !
Mun kareta na ditarik kuda opat harideung
Eta pitandaeun
Nu salah the
Mudu dihukum !
Mun nu narikna
Kuda opat barodas
Eta pitandaeun
Nu salah teu bias dihampura
Mun geus injana tobat
DJangdji mowal deui deui
Ka urang njieun kateungeunaheun
Pulangkeun injana ka alam injaman deui
Tapi sina neuleu heula pieun bukti
Nagara Padjadjaran di sedjen alam
Alam Padjadjaran anu ngahiyang !
Lilana urang ngahiyang
Opat djaman kalmia dating
Nu kebelna
DJangkep opat kali 100 taun !
Piliganti saban djaman
T urang mudu aya anu njilok
Hirup babarengan djeung djelema
Mawa rupa, rupa djelema
Tapi anu mahiwal tin u biasa
Gawe injana
Nengetkeun nu ti musuh
DJadi deui djelema
Dina sedja
Ngahaharuwan Padjadjaran
Njaritakeun uga beunang arinjana njieun sorangan
Ulah dipodaran !
Keun sina karodjor kasiku ku eta uga
Ayeuna dia kabehan
Tuturkeun kaula
Kumaha kula beeeeee !
Urang papag djaman nu bakal dating
DJaman ngadeug deui Padjadjaran
Anu djembat hampirana
Anu subur tatanenna
Anu bera dagangeunana
Anu ragem djeung papada nu hade hate
Urang nindak ….
Pareum ….. !
Ladju Radja ngudarkeun beubeur
Beubeur tjinde, tjinde wulung …..
Dikebutkeun !
Leus ! ngileus …………
Ngahiyang
Sakabeh nu satiya ka Radja
Teu katembong ku panendjo
Pada leungit tina pandeuleu
Ngan Si Lengser hanteu ngaleungit
Hanteu leungit hanteu euweuh
Ngadjentul keur nangkeup tuur
DJiga tunggul sempur eukeur ngabatu
TJeuk sora Radja nu kadeuleu ngan ku Si Lengser
Lengser 1 … kumaha dia ?
TJeuk Si Lengser nu kadeuleu ku sakabeh nu nareuleu
Hanteu kumaaaaha !
Kaula mah
Masih pandjang kenenh lalakoneun
Sabab melang ka nu marulang
Nu ka kaler nu ka kulon
Sabab engke
Sunda wetan teu ngeunah angeun
Amun sunda urang di urut dayeuh
Engke unggul di pangaweruh
Eudjeung leuwih di pangarti
Bari djembar dipangabisa
Nadjan dina hirup
Sagala serba dangdarat
Ku sunda wetan
Arinjana baris tampiyan digiringan
Dikuruhan dipendet sunggapan !
Kaula the hirup geus kebel djasa
Entjan njorang ngarasanan ngeunah seuri
Tapi salawasna
Ku deungeun deungeun
Ngarareunah bae disengseurikeun
Tapi engke haying kaula nu ngeunah seuri
Haying resep heuleu ngeunah seuri
Amun engke djaga
Sunda wetan ngarerel letah
Ditjekekan Padjadjaran mupulan wadal
Da bongan sunda wetan
DJeung papada sunda pagirang girang tampiyan
Tapi
Ngarah kapake didjidjieun kokolot
Ngaletakan ngisangan deungeun
Ngadjak Padjadjaran urang ngagelutan musuh
Tapi bari sina Padjadjaran urang nu katempuhan
Ditudjuh ku Sunda wetan
Kaula melang ka Padjadjaran urang
Nu kiwari mulang ka kaler
Nu engke djaga terus di kaler
Dirawaykeun ku seler seler !
Kaula melang ka arinjana
Eudeuk ngalanglangan arinjana
Eudeuk ngadjang ka budak angon
Bari njiolok tukang mantun
Bari sugan sugan bae kasampak
DJelema surti nu lantip piker
DJeung hade di hateu hade di lampah
DJeung rantjage ngarti paeh !
TJeuk sora Radja nu teu kadeuleu
Hade ari kitu mah
Tapi kaula
Ulah ku dia deuk didjauhkeun !
TJeuk Si Lengser
Heu .. euh deuh !
Si Lengser ladju nindak mimiti ka kulon heula
Ti kulon ladju ka kaler
Ladju n amah ladju teuing ka manaaa
Tapi nadjan euweuh nu areungeuh
Si Lengser tetep aya
Ngalanglangan ngalanglangan ….
Ngalanglangan bari ngandjang
Bari njilok njilok tukang mantun
Injana mantun
Ngalalakonkeun nu geus kalakon
Njaritakeun nu baris dating
Eudjeung engke tantu kasorang
Ku saha ?
Ku sakabeh bangsa urang
Anu kadjongdjonan djadi badega
Tapi pantun Si Lengser
Lengser Pantun Bogor Pakulonan
Baris dihaharuwan
Ku sunda teu ngeunah angeun
Lantaran
TJatur Si Lengser
Puguh kitu baheula na
Bedja Si Lengser
Memang enja di engkena
Kabeh bukti djadi saksi
Begu galuh mumungkus hulu
Kuya bodas unggah darmaga
Kulit munding … djamang laken !
Si Lengser ngalalana
Make tanda ti babaheulna
Eudjeung tjirri nu tara ganti
Si Lengser sasamping beureum
Samping beureum semu paul
Tapi paul belel djasa
DJamang Si Lengser ?
DJamang njangsang dina taktak anu kentja
Sebut bodas ka ku letjek
Sebut hideung da boleas !
Gigig injana ?
Leumpang noyod rada bongkok !
Tara tinggal ti kaneron
Disalendang dikatukangkeun !
Sakapeung osok saiket
Sakapeung satiung iket
Anu semu djeung batik na
Tara bisa disebut tangtu
Tapi aya tjirri nu moal pahili
Si Lengser saiket rawing
Si Lengser sabadju rambeng … !
Rupa injana ?
Bisa ngora tapi djore
Bisa kolot tapi kasep
Bisa kapeung kapeung kadeuleuna
DJaga artja atah tatah
DJaga kohkol entjan anggeus
DJag tunda !
Urang tunda di handjuawang siyang
Urang teundeun di haneuleum siyeum
Ampiheun … padjueun ka hareup
Sampeureun anak intju
Teangeun engke djaga
Tanjaeun nu teu njaraho ……. !
__________________________________
Di palebahan urut ngumpul djeung misahna urang Padjadjaran, engke djaga ngadeg lembur mawa ngaran Tegal Buleud !
Di djaman nu baris dating didinja baris ngadeg Panggodongan
Nu hauna sadjangkung kuwung kuwung
DJeung seuneuna
Ngagedang gedang beurang djeung peuting
Keun sina ngagedag gedag !
Pieun di beurang ngahandjuwan garapan
Pieun di peuting djadi tetenger
Ka sakur nu keur marapag
Wayah Padjadjaran ngadeg deui …. !
Lain Padjadjaran nu baheula lain Padjadjaran nu kiwari anggeus leungit, lain Padjadjaran nu diarep arep ku kahayang …. !
Tapi Padjadjaran anu anjar !
Anu napak dina uga
Dina djadjaran anu satahap …..
Sadjadjar djeung anu satampiyan dina saleuwi
Nja eta
Padjadjaran nu salin ngaran
Ngadjadjar mandjang ka wetan
Ngalondjor djolok ka kulon
Diradjaan ku nu sabar
Diratuwan ku nu adil …. !
Saha nu baris ngaradjaan ?
Sana anu baris adil djadi ratu ?
Engke oge dia njaraho ….. !
Ti mana datangna engke arinjana ?
Ti sabrang lautan
Dina mulang
Anggeus ditudung ….. !
TJag.
Rahayu _/\_

sumber : http://ncepborneo.wordpress.com/2009/06/14/wangsit-siliwangi-anu-lengkep/

Sunday, 16 November 2014

(Akhir Zaman) Dunia Menuju khilafah…….


Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda :نَّ اللهَ زَوَى لِي اْلأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا“Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan (memperlihatkan) bumi kepadaku. Sehingga, aku melihat bumi mulai dari ujung Timur hingga ujung Barat. Dan umatku, kekuasaannya akan meliputi bumi yang telah dikumpulkan (diperlihatkan) kepadaku….” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi) Inilah Penyebab Hitler NAZI Membunuh Kaum Zionis Bani Israil﴾ Al Israa’:4 ﴿

Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”.
  Tafsiran : Ayat ini menegaskan terjadinya dua kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israil. Sekiranya dua kerusakan yang dimaksud sudah terjadi pada masa lampau, maka sejarah telah mencatat bahwa Bani Israil telah berbuat kerusakan berkali-kali, bukan hanya dua kali saja. Akan tetapi yang dimaksudkan di dalam Al-Qur’an ini merupakan puncak kerusakan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah Allah mengirim kepada mereka hamba-hamba-Nya yang akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Sekiranya yang dimaksudkan dengan dua kerusakan itu adalah sesuatu yang telah terjadi, tentulah tidak akan diberitakan dengan lafazh idza, sebab lafazh tersebut mengandung makna zharfiyah (keterangan waktu) dan syarthiyah (syarat) untuk masa mendatang, bukan masa yang telah lalu. Sekiranya kedua kerusakan itu terjadi di masa lampau, tentulah lafazh yang digunakan adalah lamma bukan idza. Juga katalatufsidunna (Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan), huruf laam dan nuun berfungsi sebagai ta’kid(penegasan) pada masa mendatang.
Pada hari Senin tanggal 3 Maret 1924 (28th Rajab 1342AH), dunia dikejutkan oleh berita bahwa Mustafa Kemal di Turki secara resmi telah menghapus Khilafah. Pada malam itu Abdul Majid II, Khalifah terakhir kaum muslimin, dipaksa untuk mengemas kopernya yang berisi pakaian dan uang ke dalam kendaraan nya dan diasingkan dari Turki, dan tidak pernah kembali. Dengan cara itulah pemerintahan Islam yang berusia 1342 tahun berakhir. Kisah berikut adalah sekelumit sejarah dari tindakan-tindakan kekuatan kolonialis dengan pertama kali menyebarkan benih perpecahan diantara kaum muslimin dengan menanamkan nasionalisme dan akhirnya mengatur penghancuran Daulah Khilafah melalui agen-agen pengkhianatnya.Beberapa bulan setelah penghancuran Khilafah tanggal 24 Juli 1924, kemerdekaan Turki secara resmi diakui dengan penandatanganan Traktat Lausanne. Inggris dan sekutu-sekutunya menarik semua pasukannya dari Turki yang ditempatkan sejak akhir PD I. Sebagai reaksi dari hal ini, dilakukan protes pada Menlu Lord Curzon di House of Common karena Inggris mengakui kemerdekaan Turki. Lord Currzon menjawab,” Situasinya sekarang adalah Turki telah mati dan tidak akan pernah bangkit lagi, karena kita telah menghancurkan kekuatan moralnya, khilafah dan islam.”Para misionaris itu bekerja dengan berkedok lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Awalnya akibat dari tindakan itu hanya kecil saja. Tapi selama abad ke 18 dan 19 ketika kemunduran Khilafah mulai muncul, mereka mampu mengeksplotasi kelemahan negara dan menyebarkan konsep-konsep yang jahat kepada masyarakat. Di abad 19, Beirut menjadi pusat aktivitas misionaris. Selama masa itu, para misionaris mengeksploitasi perselisihan dalam negeri diantara orang Kristen dan Druze dan kemudian antara Kristen dan Muslim, dengan Inggris berpihak pada Druze sementara Perancis berpihak pada Kristen Maronit. Selama masa itu para misionaris itu memiliki dua agenda utama: (1) Memisahkan Orang Arab dari Khilafah Usmani; (2) Membuat kaum muslimin merasa terasing dari ikatan IslamTahun 1875 “Persekutuan Rahasia” dibentuk di Beirut dalam usaha untuk mendorong nasionalisme Arab diantara rakyat. Melalui pernyataan-pernyataan dan selebaran-selebaran, persekutuan itu menyerukan kemerdekaan politik orang Arab, khususnya mereka yang tinggal di Syria dan Libanon. Dalam literaturnya, mereka berulangkali menuduh Turki merebut Khilafah Islam dari orang Arab, melanggar Syariah, dan , mengkhianati Agama Islam.
Hal ini memunculkan benih-benih nasionalisme yang akhirnya berbuah pada tahun 1916 ketika Inggris memerintahkan seorang agennya Sharif Hussein dari Mekkah untuk melancarkan Pemberontakan Arab terhadap Khilafah Usmani. Pemberontakan ini sukses dalam membagi tanah Arab dari Khilafah dan kemudian menempatkan tanah itu di bawah mandat Inggris dan Perancis.
Di saat yang sama, nasionalisme mulai dikobarkan diantara orang Turki. Gerakan Turki Muda didirikan tahun 1889 berdasarkan nasionalisme Turki dan dapat berkuasa tahun 1908 setelah mengusir Khalifah Abdul Hamid II. Pengkhianat Mustafa Kamal yang menghapus Kekhalifahan adalah anggota Turki Muda. Inilah alasanya mengapa Kemal kemudian berkata: ”Bukankah karena Khilafah, Islam dan ulama yang menyebabkan para petani Turki berperang hingga mati selama lima abad? Sudah waktunya Turki mengurus urusannya sendiri dan mengabaikan orang India dan orang Arab. Turki harus melepaskan dirinya untuk memimpin kaum muslimin.”
Tahun-tahun berlanjutnya kehancuran Khilafah, Inggris memainkan peranan kunci dengan cara memelihara agennya Mustafa Kamal. Melalui sejumlah maneuver politik dengan bantuan Inggris, Mustafa Kamal mampu menjadikan dirinya berkuasa di Turki. Tahun 1922, Konperensi Lausanne diorganisir oleh Menlu Inggris Lord Curzon untuk mendiskusikan kemerdekaan Turki. Turki pada saat itu adalah di bawah pendudukan pasukan sekutu dengan institusi Khilafah yang hanya tinggal nama. Selama konperensi itu Lord Curzon menetapkan empat kondisi sebelum mengakui kemerdekaan Turki. Kondisi-kondisi itu adalah: (1) Penghapusan total Khilafah : (2) Pengusiran Khalifah ke luar perbatasan; (3) Perampasan asset-aset Khilafah : (4) Pernyataan bahwa Turki menjadi sebuah Negara Sekuler
Suksesnya Konperensi itu terletak pada pemenuhan keempat kondisi itu. Namun, dengan tekanan asing yang sedemikian itupun, banyak kaum muslimin di dalam negeri Turki masih mengharapkan Khilafah, yang telah melayani Islam sedemikan baiknya selama beberapa abad dan tidak pernah terbayangkan bahwa Khilafah bisa terhapus. Karena itu, Lurd Curzon gagal untuk memastikan kondisi-kondisi ini dan konperensi itu berakhir dengan kegagalan. Namun, dengan liciknya Lord Curzon atas nama Inggris tidak menyerah. Pada tanggal 3 Maret 1924 Mustafa Kemal memakai kekuatan bersenjata dan menteror lawan-lawan politiknya sehingga mampu menekan melalui Undang-undang Penghapusan Khilafah yang memungkingkan terhapusnya institusi Khilafah.
Untuk kekuatan kolonialis, penghancuran Khilafah tidaklah cukup. Mereka ingin memastikan bahwa Khilafah tidak pernah bangkit lagi dalam diri kaum Muslimin. Lord Curzon berkata, “Kita harus mengakhiri apapun yang akan membawa persatuan Islam diantara anak-anak kaum muslimin. Sebagaimana yang kita telah sukses laksanakan dalam mengakhiri Khilafah, maka kita harus memastikan bahwa tidak pernah ada lagi bangkitnya persatuan kaum muslimin, apakah itu persatuan intelektual dan budaya.”
Karena itu, mereka meberikan sejumlah rintangan dalam usaha menegakkan kembali Khilafah seperti:
 1. Pengenalan konsep-konsep non-Islam di Dunia Islam seperti patriotisme, nasionalisme, sosialisme dan sekularisme dan mendorong gerakan politik kolonialis yang berdasarkan ide-ide ini.
 2. Kehadiran kurikulum pendidikan yang dibuat oleh kekuatan penjajah , yang masih tetap bercokol selama 80 tahun, yang membuat mayoritas kaum muda yang lulus dan ingin meneruskan pendidikannya ke arah yang bertentangan dengan Islam.
 3. Jeratan ekonomi di Dunia Islam oleh pemerintahan Barat dan perusahaan-perusahaannya dimana masyarakat hidup dalam kemiskinan yang menghinakan dan dipaksa untuk terfokus hanya pada bagaimana menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya dan tidak peduli dengan peran sesungguhnya dari para penjajah itu.
 4. Warisan yang disengaja untuk memecah Dunia Islam yang berkisar pada garis perbatasan yang senantiasa diperdebatkan sehingga kaum muslimin akan tetap terlibat dalam masalah-masalah sepele.
 5. Pendirian organisasi-organisasi seperti Liga Arab dan kemudian Organisasi Konperensi Islam (OKI) yang menipiskan ikatan Islam, dan terus melanjutkan adanya perpecahan di Dunia Islam sementara tetap gagal dalam memecahkan tiap masalah atau isu yang muncul.
 6. Pemaksaan berdirinya Negara asing, Israel, di jantung Dunia Islam yang menjadi pemicu serangan kekuatan Barat atas kaum muslimin yang tidak bisa mempertahankan diri sementara mereka terus menghidupkan mitos rasa rendah diri kaum muslimin.
 7. Kehadiran penguasa-penguasa zalim di Dunia Islam yang kesetiaanya adalah pada tuannya yakni negara-negara Barat; yang menindas dan menyiksa umat Islam; mereka bukanlah dari umat dan membenci umat sebagaimana umat membenci mereka.

Walaupun ada rintangan-rintangan, persengkongkolan dan rencana semacam itu, pendirian Khilafah sekali lagi akan menjadi kenyataan dalam Dunia Islam. Kita harus mengambil kesempatan ini di saat hari peringatan kehancuran Khilafah untuk merefleksikan situasi saat ini dari kaum muslimin dan memastikan bahwa hanya dengan berusaha untuk mengembalikan Khilafah lah kita dapat mencapat kesuksesan yang sesungguhnya dalam kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang.

PERANG DUNIA 1 DAN 2 DARI HAMBA ALLAH HITLER YANG DIKEHENDAKI ALLAH SWT.

﴾ Al Israa’:5 ﴿
Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.


Tafsiran : penguasa dan bangsa-bangsa yang menaklukan Bani Israil dahulu adalah orang-orang kafir dan penyembah berhala. Namun bukankah Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengatakan dalam ayat di atas : “Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar”. Sifat tersebut mengisyaratkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang musyrik atau penyembah berhala (hitler bukanlah seorang katolik/nashrani). 

Demikian pula firman Allah : “dan Itulah ketetapan yang pasti terlaksana” menunjukkan sesuatu yang terjadi pada masa mendatang. Sebab tidaklah disebut janji kecuali untuk sesuatu yang belum terlaksana. Pernyertaan kata “Kami” dalam kalimat di atas sebagai bentuk tasyrif (penghormatan). Sementara kehormatan dan kemuliaan itu hanyalah milik orang-orang yang beriman.

Perang Dunia I (PDI) adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939, dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia,[5] yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu (berdasarkan Entente Tiga yang terdiri dari Britania Raya, Perancis, dan Rusia) dan Kekuatan Sentral (terpusat pada Aliansi Tiga yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia; namun saat Austria-Hongaria melakukan serangan sementara persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang). Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi (Italia berada di pihak Sekutu) dan memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Perang Dunia I adalah konflik paling mematikan keenam dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat.
Penyebab jangka panjang perang ini mencakup kebijakan luar negeri imperialis kekuatan besar Eropa, termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Rusia, Imperium Britania, Republik Perancis, dan Italia. Pembunuhan tanggal 28 Juni 1914 terhadap Adipati Agung Franz Ferdinand dari Austria, pewaris tahta Austria-Hongaria, oleh seorang nasionalis Yugoslavia di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina adalah pencetus perang ini. Pembunuhan tersebut berujung pada ultimatum Habsburg terhadap Kerajaan Serbia.[10][11] Sejumlah aliansi yang dibentuk selama beberapa dasawarsa sebelumnya terguncang, sehingga dalam hitungan minggu semua kekuatan besar terlibat dalam perang; melalui koloni mereka, konflik ini segera menyebar ke seluruh dunia. (Wikipedia)

ZIONIS BERKUASA ATAS HARTA, PEMERINTAHAN DEMOKRASI DIMANA-MANA, PERGAULAN ANAK2 ZIONIS YANG MERUSAK AKHLAK.

﴾ Al Israa’:6 ﴿
Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar


Tafsiran : Dalam aksi pengerusakan kedua yang dilakukan oleh Bani Israil terdapat aksi penghancuran bangunan-bangunan (harta kekayaan) yang menjulang tinggi (gedung pencakar langit). Sejarah tidak menyebutkan bahwa pada zaman dahulu Bani Israil memiliki bangunan-bangunan tersebut, kecuali pada zaman ini.

Harta Kesombongan Bank Sentral Keluarga Rotschild (Illuminati)

adapun cerita yang telah kita dengar, pada saat masa inilah sejarah kehancuran peradaban manusia pun dimulai. 1869: Dalam kaitan persekongkolan ini, menarik untuk dicermati pernyataan Rabi Reichorn di pemakaman Rabi Besar Simeon Ben-Iudah:

“Berkat kekuatan dahsyat bank-bank internasional kita, kita telah memaksa orang Kristen berperang tanpa jumlah. Perang punya nilai istimewa bagi orang Yahudi, karena orang Kristen saling membantai sehingga ada ruang lebih luas bagi kita orang Yahudi. Perang adalah panen Yahudi, dan bank-bank Yahudi menjadi gemuk saat orang Kristen berperang. Lebih dari 100 juta orang Kristen telah tersapu dari muka bumi berkat perang, dan ini belum berakhir”.

Pemerintahan Demokrasi Melahirkan Orang-orang yang  Sombong

Siapa saja yang membuat aturan Hidup untuk manusia tanpa didasari nilai-nilai kemanusiaan maka dia telah berlaku seperti Fir’aun. Tanpa Mereka sadari MPR/DPR berkata,” Tap MPR (HUKUM DPR/MPR) adalah hukum tertinggi, siapa yang melanggar maka akan menjadi salah seorang yang dipenjarakan! ini MIRIP SEPERTI ucapan Fir’aun. inilah salah satu cabang reinkarnasi Fir’aun versi modern. Padahal pada prakteknya Hukum Tertinggi saat ini adalah Kekuasaan, Money Politic dan lain-lainya. dan sudah ada faktanya bahwa kadang Hukum dipermainkan dengan seenaknya.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yg mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yg lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang² yg yakin?” [TQS. al-Maaidah (5): 50]

Berhati-hatilah dengan Kesombonganmu karena tanpa kita sadari dapat berujung pada akar kemusyrikan. “Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.” (QS. al-Kahfii: 26)

  فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

“Maka pada hari ini Kami selamatkan engkau dengan badanmu ( Fal yauma nunajjiika bi badanika ), supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.”
[TQS. Yunus (10): 92]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud (ra), bahwa Rasulullah (saw) bersabda: “Tidak akan masuk syurga seorang yang dalam hatinya terdapat sifat kesombongan, walaupun hanya seberat debu.”
kemudian ada orang berkata: “Sesungguhnya seorang itu ada yang senang jikalau pakaiannya itu baik dan terompahnya (sendal-sepatunya) pun baik.”

Beliau (saw) lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. kesombongan itu ialah menolak kebenaran (Batharul-haqqi) dan menghinakan orang banyak (Ghamtunnaasi).” (HR Muslim)

Qarinah dari sikap sombongan itu memiliki dua konteks:
 1. Bathaqul-haqqi ialah menolak kebenaran dan mengembalikannya kepada orang yang mengucapkannya itu — yakni memberikan bantahan pada kebenaran tadi.
 2. Ghamtunnaasi ialah menghinakan sesama manusia — merendahkan manusia atas kekurangannya. Ibnu Abbas rahimahullah berkata, “Terlaknatlah orang menghormati orang lain karena kekayaannya, dan menghina orang lain sebab kemiskinannya.”
 
“DEMOKRASI, MENCIPTAKAN MANUSIA-MANUSIA SOMBONG” — Pernahkah kita bertanya pada diri kita? patutkah manusia yang diciptakan Allah (swt) kemudian menggelar sebuah majelis (PARLEMEN) yang di dalamnya diajukan proposal mengenai perlu-tidaknya Hukum Allah (Syariah al-Khilafah) diberlakukan? Perlukah dilakukan Voting?

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS. Luqman:6)

Anak-anak Kaum Zionis Menyebarkarkan Kesesatannya Melalui Pergaulan yang Melegalkan Musik Di tengah-tengah generasi Kaum Muslimin.
 
Adapun dalil larangan alat-alat musik disebutkan oleh banyak hadits, antara lain sebagai berikut:“Dari Abdurrahman bin Ghanm al-Asy’ari, dia berkata: “Abu ‘Amir atau Abu Malik Al-Asy’ari telah menceritakan kepadaku, demi Alloh dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengar Nabi shallallahu’laihi wa sallam bersabda: “Benar-benar akan ada beberapa kelompok orang dari umatku akan menghalalkan kemaluan (yakni zina), sutera, khamr, dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang benar-benar akan singgah ke lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang miskin mendatangi mereka untuk satu keperluan, lalu mereka berkata: “Kembalilah kepada kami besok.” Kemudian Alloh membinasakan mereka pada malam hari dan menimpakan gunung (kepada sebagain mereka), serta merobah yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi sampai hari Kiamat. (HR. Bukhari)dari Hadist diatas jika orang2 telah menghalalkan kemaluan (yakni zina), sutera, khamr, dan alat-alat musik.   
 
Kita semua akan mengungsi ke lereng sebuah gunung, mungkin maksud hadist ini orang2 yg kafir munafik (yg menghalalkan kemaluan (yakni zina), sutera, khamr, dan alat-alat musik. dan para zionis akan memerangi kita kaum muslimin, sehingga akhirnya datanglah azab ALLAH SWT melalui gunung yg menimpakan mereka yaitu gunung meletus, dan mengutuk yg lainnya menjadi kera2 dan babi2, Naudzubillahimindzalik..
  Rosululloh shallallahu’laihi wa sallam bersabda: “Sekelompok orang dari umatku benar-benar akan minum khamr, dan merekaakan menamakan khamr dengan nama lain. Di atas kepala mereka akan dimainkan alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi wanita. Alloh akan mem-benamkan mereka ke dalam bumi, dan menjadikan yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi. (HR. Bukhari, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi) 

Rosululloh shallallahu’laihi wa sallam bersabda:Dari Imran bin Hushain, bahwa Rosululloh shallallahu’laihi wa sallam bersabda; “Pada umat ini akanterjadi khosf (tanah tenggelam), mash (wajah dan tubuh manusia dirobah jadi binatang) dan qadzf (hujan batu).” Seorang laki-laki dari kaum muslimin bertanya: “Wahai Rosululloh, kapan itu terjadi?” Beliau menjawab, “Jika muncul penyanyi-penyanyi dari wanita, alat musik dari jenis apa saja, dan khamr telah diminum secara merata.” (HR. Tirmidzi)

Alat Musik yang DiperbolehkanTelah berlalu dalil-dalil umum yang mengharamkan musik. Dengan demikian hukum asal musik adalah haram, kecuali yang diperbolehkan oleh syari’at. Alat musik yang dikecualikan dari hukumnya yang haram, hanyalah duff saja, (Duff adalah: rebana tanpa lonceng/suara pada ling-karannya; jika ada loncengnya namanya dalam bahasa Arab adalah muzhir, demikian yang disebutkan dalam Fathul Bari yang dimainkan adalah :Nabi shallallahu’laihi wa sallam bersabda: “Batasan antara yang halal dan haram adalah duff dan suara di dalam pernikahan.” (HR. Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim)

Adapun dalil pengecualian di atas adalah sebagai berikut:”Dari Aisyah , ia berkata: “Rasulullah shallallahu’laihi wa sallam masuk menemuiku, sedangklan di dekatku ada dua jariyah (gais kecil yang belum baligh) yang sedang menyanyi-nyanyian bu’ats. Lalu beliau tidur di atas kasur dan memalingkan wajahnya. Dan Abu Bakar masuk, lalu dia menghadirkku dan mengatakan: “Seruling setan di dekat Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar lalu bersabda: “Biarkan keduanya.” Ketika beliau tidak memperhatikan, aku cubit keduanya, maka keduanya keluar.” (HR. Bukhari)

(Sekarang) Perang Dunia ke-3 (Perang Armageddon/Perang Akhir Zaman).

Reuters: Inggris menegaskan bahwa sampel yang diambil dari Suriah menunjukkan penggunaan gas sarin Penghakiman atas peleburan raja Yordania ke 22 tahun penjara dan denda sebesar $ 400 juta setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi

Protes Turki Baru meletus pagi ini di Ankara, Istanbul dan HatayPersentase peringkat atas wanitaTentang 3380 orang di Suriah MeiDari korban pembantaian pasukan reguler yang dituduh melakukan bulan lalu di Banias (pulau – Arsip)Jaringan dikonfirmasi Suriah Hak Asasi Manusia 3379 orang tewas di Suriah pada bulan Mei / Mei ini, termasuk 2.663 warga sipil, termasuk 368 anak-anak dan 303 wanita, dan 134 disiksa sampai mati, di samping 716 dari oposisi bersenjata.Menurut laporan organisasi yang bulan lalu mencatat tingkat jajaran pembunuhan perempuan tertinggi pada tingkat sepuluh wanita setiap hari, dan bahwa sejak pecahnya pemberontakan rakyat melawan rezim Bashar al-Assad lebih dari dua tahun yang lalu.Menurut laporan itu, korban tewas akibat penembakan sehari-hari bagi pasukan reguler dan serangan, pembantaian dan penyiksaan terhadap para tahanan sampai mati, dan menunjukkan bahwa yang tewas termasuk 716 anggota pasukan oposisi bersenjata, tanpa menyebutkan jajaran mati pasukan reguler dengan tidak adanya informasi dari tentara reguler kerugian dalam jajarannya.Selain tingkat jajaran pembunuhan tinggi wanita, bulan lalu melihat kematian dari 368 anak, rata-rata 13 anak setiap hari, sebesar 16%, “indeks terlalu tinggi dan bukti kekuatan teratur sipil sengaja dibunuh,” menurut laporan tersebut.

Di bawah penyiksaan
Hal ini juga di antara orang mati, 134 meninggal karena disiksa, pada tingkat lima orang hampir setiap hari, disiksa di pusat penahanan, resmi dan non-resmi sampai mati.Laporan tersebut menunjukkan bahwa tujuh orang tewas setelah menargetkan daerah pemukiman mereka dengan gas kimia, semua di Damaskus.Juga melihat pembantaian bulan ini dilakukan oleh pasukan daerah provinsi Banias dari rezim Tartous, menurut jaringan, mengacu pada jatuhnya 265 zona mati Beida, termasuk 42 anak-anak dan 28 perempuan pada 2 Mei / Mei tahun lalu, menewaskan 198 orang di bagian atas musim semi di Banias, termasuk 63 anak-anak dan 43 perempuan 4 Mei / May.Penderitaan apa yang mereka hadapi ini??

Apakah kita merasakannya sepanjang bulan Mei ini?
Kita hanya menjalani kehidupan normal sepanjang bulan mei, sehingga hampir lupa ada saudara-saudaranya yang sedang menderita dan dibunuhi.


﴾ Al Hajj:38 ﴿
Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.﴾ Al Hajj:39 ﴿
Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,﴾ Al Hajj:40 ﴿
(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,﴾ Al Hajj:41 ﴿

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. ﴾ Al Hajj:45 ﴿

Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi.
﴾ Al Hajj:46 ﴿

maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.

AHLUL BAIT PALSU AKAN BANYAK BERKELIARAN DIMASA-MASA
AKHIR ZAMAN

Dari Abdullah Bin Umar Radhiallaahu ‘Anhu, Bahwasanya Suatu Ketika Kami Duduk-duduk Di Hadapan Rasulullaah Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam Memperbincangkan Masalah Berbagai Fitnah…. Beliau-pun Banyak Bercerita Mengenainya, Sehingga Beliau Juga Menyebut FITNAH AHLAS…. Maka Seseorang Bertanya, Apa Yang Dimaksud Dengan Fitnah Ahlas.….. Beliau Menjawab :

”Yaitu Fitnah Pelarian Dan Peperangan. …. Kemudian fitnah SARRA, Kotoran Atau Asapnya Berasal Dari AHLUL BAIT-ku. Ia Mengaku Dariku (KETURUNANKU), Padahal Bukanlah Dariku. Karena Sesungguhnya WALI-ku Hanyalah Orang-orang Yang
Bertaqwa.


… Kemudian Manusia Bersepakat Pada Seseorang Seperti Bertemunya Pinggul Di Atas Tulang rusuk. Kemudian Fitnah DUHAIMA, Yang Tidak Membiarkan Seseorang Dari Ummat Ini Kecuali Dihantamnya. Jika Dikatakan ia Telah Selesai, Maka ia Justru Berlanjut. Di Dalamnya Seorang Pria Pada Pagi Hari Beriman, Tetapi Pada Sore Harinya ia Menjadi Kafir. Sehingga Manusia Menjadi Dua Kelompok. (Yaitu) Kelompok Keimanan Yang Tidak Mengandung Kemunafikan….. Dan Kelompok Kemunafikan Yang Tidak Mengandung Keimanan….. Jika Itu Sudah Terjadi, Maka Tunggulah Kedatangan Dajjal Pada Hari Itu Atau Esok Hari.” [ HR. Abu Dawud ]

Apakah di Indonesia ini banyak yg mengaku habib yg dari keturunannya rosulullah SAW?? ketahuilah, ahlul bait yg sebenarnya ialah imam mahdi dan keluarganya di akhir zaman ini, berfikirlah jika mereka yg mengaku-ngaku dari ahlul bait, pasti mereka akan di bunuh atau difitnah bukan malah didekati oleh pejabat2 pemerintah dan oknum2 lainnya, karena mereka semua adalah kaki tangan zionis, dan zionis sangat membenci kepada nabi muhammad SAW dan keluarganya, karena di fikiran mereka kehidupan mereka akan terancam jika ada ahlul bait asli yaitu imam mahdi dan keluarganya yg akan membantai semua orang kafir zionis..

Abdullah bin Amr bin Ash berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kebaikan itu ada sepuluh persepuluh (10/10). Sembilan persepuluhnya (9/10) berada di Syam, sepersepuluhnya (1/10) untuk selain Syam. Kejahatan itu sepuluh persepuluh. Sepersepuluhnya berada di Syam dan sembilan persepuluhnya di seluruh negeri. Apabila penduduk Syam telah rusak maka tidak ada kebaikan lagi padamu.” (HR. Ibnu ‘Asaakir, 1/154)Abdullah bin Amr berkata, “Akan datang satu masa tidak ada seorang mukmin pun kecuali ia akan bergabung ke Syam.”
(HR. Ibnu Abi Syaibah no. 19791)

Mu’awiyah bin Abi Sufyan berkata, “Saya mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda, “Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah.” Malik bin Yakhamir menyahut: Mu’adz bin Jabal mengatakan bahwa mereka berada di Syam.” Mu’awiyah berkata, “Lihatlah, ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Mu’adz bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam.
(HR. Bukhari: Kitabul Manaqib no. 3369 dan Muslim: Kitabul Imarah no. 3548)

Percayalah Sebentar lagi dunia menuju khilafah, dan Imam Mahdi akan segera muncul, dan negeri Syam dan khusaran itu ialah negeri ini INDONESIA yg penuh dengan perselisihan dan mayoritas umat muslim terbesar di Dunia….(dari ahli Kitab yg telah diberi petunjuk dariNYA, Mujahidin anonymous) 

sumber : http://mujahidinanonymous.wordpress.com/tag/ahlul-bait/

Tuesday, 4 November 2014

HARTA RAMPASAN PERANG ADALAH HARTA AMANAH

HARTA RAMPASAN PERANG ADALAH HARTA AMANAH

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan
Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.'" (QS. Al-Anfaal: 1)
    Apa bila Mereka menanyakan kepadamu (Ya Muhammad saw) tentang (pembagian) harta rampasan perang ! Maka katakan olehmu "Harta rampasan perang adalah milik Allah dan Rasulnya, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu; dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Rampasan perang bukan hanya ada di jaman rosulloh Muhammad saw akan tetapi dari mulai bumi dan langit ini ada (semenjak nabi adam alaihis salam di turunkan kebumi) hingga saat ini. Terlalu panjang kalau kita membahas tentang rampasan perang. Karena rampasan perang ada dimana-mana dan kami belum mendengar, membaca kalau rampasan perang itu sudah di bagikan untuk umat manusia, dalam Al-qur'an, hadis maupun sejarah. dalam Al-qur'an dijelaskan tentang penerima (mustahiq) dan dijelaskan kalau rampasan perang itu milik alloh dan rosulnya, Alloh dan Rosul menyerukan Kepada hamba/ umat manusia Untuk bertakwa Pada Alloh dan rosulnya (Ta'at Mengerjakan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah di larangnya) Serta alloh menyerukan untuk kita mempererat talisilaturohmi, memperbaiki hubungan dengan sesama mahluk dan memperbanyak saudara..

DARI AYAT 1 AL-QUR'AN SURAT AL-ANFAL

 1. Al-anfal/Rampasan perang itu milik alloh dan rosulnya.
 2. Rampasan perang belum pernah dibagikan.
 3. Rampasan perang saat ini hanya akan di dapat oleh orang-orang yang takwa pada alloh dan rosulnya.
 4. Rampasan perang ada dimana mana yang dimulai dari perang antara Qabil dan Habil, dan dititipkan dari A ke B dari B ke C terus dan terus serta diwariskan dari generasi ke generasi dari Dinasti ke dinasti seperti itu hingga terus seperti itu sehingga disebut Harta Amanah dan terjadi sebuah penghianatan, perang dsb dimana mana hingga sebagian besar harta amanah tersebut di kuasai oleh orang-orang yahudi dan nasroni (negara yang berkuasa), Harta Amanah sangatlah sulit untuk bisa di cairkan saat ini Sebelum datang sosok Khalifah/ Pemimpin/ Imam manusia yang di sebut Imam mahdi.
 5. Saat ini Kita baru memperbanyak ikatan tali persaudaraan, Coba kita renungkan dan ingat-ingat ketika kita jalan mencari atau dapat informasi tentang barang yang ada kaitan dengan asset tersebut, dari daerah A ke daerah B tambah minimal 1 orang terus ke daerah C tambah lagi 3 orang terus aja seperti itu barang yang kaitan dengan Asset tersebut tidak muncul juga.
 6. Kami sarankan bagi semua pihak berjuanglah sertai do'a dan bertakwalah pada Alloh dan Rosulnya Perbaiki tali persaudaraan dengan sesama mahluk, Karena Al-anfal/ Rampasan perang/ harta amanah hanya akan di sebelum datangnya Imam Mahdi oleh orang-orang yang takwa pada Alloh dan rosulnya.( orang mu'min) Lanjut ke ayat 2 surat al-anfal tentang ciri orang-orang mu'min.
 7. Jika al-anfal/Rampasan perang/harta amanah cair bisa digunakan seluruhnya untuk umat manusia maka tidak akan ada yang namanya mustahik Zakat.Lanjut ke ayat 2 surat al-anfal tentang ciri orang-orang mu'min.

Dan siapakah Pewaris setelah Nabi terakhir tentunya adalah keluarga Rassul / Ahlul Bait sesuai dengan Firman Allah SWT:

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah  zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.(QS: Al-Ahzab Ayat: 33)

Dan HARTA RAMPASAN PERANG merupakan HARTA AMANAH yang harus dipergunakan untuk umat manusia sedunia di akhir zaman Telah bersabda Rasulullah SAW,
 1. "Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya. Dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. (HR. Muslim dan Ahmad)
 2.  Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)
 3.  Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia (bumi ini) sebelum itu dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan, dan ia (umur kekhalifahan) berumur tujuh tahun. (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)

Diambil dari berbagai sumber :
http://indonesian-treasury.blogspot.com/2011/10/al-quran-surat-al-anfal-dan-harta.html
http://indonesian-treasury.blogspot.com/2010/12/history-of-banking-where-did-king.html

Wikipedia

Search results

AddThis

Bookmark and Share

Facebook Comment

Info Archive

Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Arief Natadiningrat :

"Kami berharap, negara ini tidak melupakan sejarah. Dulu sebelum kemerdekaan Bung Karno meminta dukungan keraton untuk bisa membuat NKRI terwujud, karena saat itu tak ada dana untuk mendirikan negara. Saat itu keraton-keraton menyerahkan harta yang mereka punya untuk kemerdekaan negara ini,"

http://nasional.kompas.com/read/2010/12/05/1725383/Para.Sultan.Dukung.Keistimewaan.Yogya

THE FSKN STATMENT IN SULTANATE OF BANJAR : SESUNGGUHNYA KETIKA RAJA - RAJA MEMBUAT KOMITMENT DGN BUNG KARNO DALAM MENDIRIKAN REPUBLIK INI , SEMUA KERAJAAN YG MENYERAHKAN KEDAULATAN DAN KEKAYAAN HARTA TANAHNYA , DIJANJIKAN MENJADI DAERAH ISTIMEWA. NAMUN PADA KENYATAANNYA ...HANYA
YOGYAKARTA YG DI PROSES SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA ... AKANKAH AKAN MELEBAR SEPERTI KETIKA DI JANJIKAN ... HANYA TUHAN YG MAHA TAU. ( Sekjen - FSKN ) By: Kanjeng Pangeran Haryo Kusumodiningrat

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=177026175660364&set=a.105902269439422.11074.100000589496907