Wednesday, 5 February 2014

SUNDA NANJUNG: SILOKA ATAU PERUBAHAN GEOGRAFIS?
Dalam situs http://www.kalangsunda.net/budakangon.htm, disebutkan bait uga Sunda nanjung dalam arti Siloka sebagai berikut :
“...Ayeuna mah anu paling penting sakabéh urang Sunda kudu baralik deui ngoréhan élmu karuhunna (Pajajaran) tah di dinya bakal nepi heula kana uga Bandung “Sunda nanjung mun anu pundung ka Cikapundung geus baralik deui”— hartina mun sakabéh anasir kasundaan geus ngahiji deui, kakara Sunda bakal nanjung...”

Dalam Bait Uga lain, Nandang Rusnandar, dalam blogspotnya : (http://sundasamanggaran.blogspot.com/2010/03/kearifan-ekologis-karuhun-sunda-melalui.html), pernah mengutip :
Bandung téh bakal kakeueum, bakal pindah ka tegal haréndong.

Jaga Bandung bakal jadi sagara, ngarungsina ka tegal haréndong. Tegal haréndong téh leuweung panyampayan. Petana téh ti Cipelah bras ka Citambur anjog ka hiji leuweung, tah éta tegal haréndong.

Diartikan sebagai Siloka : “...Makna dari kata kakeueum dan talaga dapat menunjukkan makna konotatif dan denotatif, yaitu sesak oleh manusia, keadaan semacam itu mengakibatkan kota Bandung diibaratkan sebagai lautan, atau akibat dari perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan melupakan kearifan lokal...”

Apakah bait Uga tersebut hanya diartikan sebagai Siloka dari karuhun Tatar Sunda? Ataukah, bait Uga mengingatkan akan datangnya peristiwa perubahan geografis akibat peristiwa alam besar, atas Kehendak Allah SWT, Nu Ngarajaan Langit jeung Bumi ?

Peristiwa Bandung Kakeueum ( Khasaf )
Empat belas abad yang lalu, sebelum Raja Sunda pertama: Tarusbawa (669 – 723 M) bertahta di Bogor, dan jauh sebelum bait Uga itu lahir, Nabi akhir zaman Muhammad SAW, pernah bersabda :
“di akhir zaman akan ada khasaf (penenggelaman bumi). Qadzaf (fitnah-fitnah besar) dan masakh (perubahan geografis/muka bumi), terjadinya yaitu setelah merebaknya musik, wanita penghibur dan khamar (minuman keras).” (Hadist riwayat Ath Thabrani, dalam Mu’jamul Kabir)
Hadist di atas menggambarkan dua peristiwa besar terkait dengan perubahan geografis (khasaf & masakh). Satu peristiwa lainnya terkait dengan peristiwa besar sosial (qadzaf atau fitnah-fitnah besar). Peristiwa-peristiwa besar tersebut diawali tanda zaman berupa perilaku sosial manusia: merebaknya musik, wanita penghibur dan minuman keras.

Khasaf (penenggelaman bumi) dan Masakh (perubahan muka bumi) yang dimaksud Rasulullah SAW, sudah mulai terjadi saat ini. Kejadian yang masih dalam zaman kita adalah peristiwa tsunami yang melanda Aceh (2004) dan tsunami Jepang (2011). Di Aceh (2004) misalnya, terjadi perubahan geografis pulau, berupa perubahan batas pantai dari yang semula.

Sebelumnya, perubahan geografis juga terjadi pada peristiwa meletusnya gunung Krakatau (1883). Tanjung di pantai utara Banten, di mana terdapat desa Caringin tenggelam ke dalam laut. Demikian sebagian daratan yang menghubungkan Ujung Kulon. Hal ini bisa dibuktikan, dengan membandingkan antara peta Pulau Jawa yang dibuat Sir Stamford Raffles dengan peta Pulau Jawa Sekarang.

Bandung, menurut bait Uga Bandung bakal kakeueum, bakal mengalami bencana alam, yang mengakibatkan kotanya tenggelam menjadi telaga kembali. Sebagaimana cekungan Bandung pernah menjadi telaga besar, di zaman purba. Masyarakat Bandung akan pergi dan mendirikan kota baru di Tegal Haréndong (sebuah tegalan tengah hutan yang banyak terdapat pohon haréndong), dekat Citambur, Cianjur Selatan.
Bagaimana peristiwa bandung bakal kakeueum (bakal jadi sagara) ini terjadi? Sebagaimana bait Uga yang dikutip Nandang Rusnandar :
Di mana manusa teu merhatikeun Cikapundung, Pasir Buniwangi jeung Pasir Négla, bakal urug, tuluy mangpet ngabendung wahangan. Jeung di mana ngemplangna nepi Maribaya Cibodas, nu ngabendung tuluy bedah, Bandung kaléléd, kakeueum ; laju Bandung jadi talaga deui.

Peristiwa apa yang mendahului kejadian di atas? Dalam Uga Wangsit Prabu Siliwangi, (versi Carita Pantun : Ngahyangna Pajajaran), ada disebutkan :

Ceuk Raja ka tilu kokolot ti beulah kulon:
Papay ku dia lacak Ki Santang!
Sabab engké jaga
Rawayan dia mudu jaradi panggeuing
Ka batur batur urut salembur
Ka dulur dulur anu baheula
Nyorang saayunan eujeung dia
Jeung ka sakabéh
Bangsa Sunda rancagé haté.... !
Engké jaga amun tengah peuting ti gunung halimun
Ku arinyana kadéngé sora nu tutulungan
Tah éta tanda nu teu sulaya
Gunung Sunda baris dicengkal deui!
Setelah terjadi bencana pada tengah malam di Gunung Halimun-Salak, Sukabumi (tepatnya kapan? wallahu ‘alamu), banyak rakyat Tatar Sunda yang menetap di dekat gunung Halimun tertimpa musibah dan meminta bantuan. Itu jadi tanda, akan terjadinya peristiwa alam selanjutnya :
Engké jaga amun tengah peuting ti gunung halimun
Ku arinyana kadéngé sora nu tutulungan
Tah eta tanda nu teu sulaya
Gunung Sunda baris dicengkal deui!

Gunung Sunda bakal dicengkal deui. Sebelumnya, Gunung Sunda purba (3500 mdpl, lebih ) merupakan gunung besar, yang diperkirakan tertinggi di pulau Jawa. Gunung tersebut di masa purba, atas kehendak Allah SWT, meletus dengan hebat.

Sisa Gunung Sunda purba, menjadi empat buah Gunung yang dikenal sekarang: Gunung Sunda, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang dan Gunung Batu Nunggal. Gunung-gunung ini berdekatan dengan kota Lembang, Bandung. Di Lembang ini, para ahli geologi meyakini adanya patahan (sesar) lempeng dasar tanah yang cukup besar. Memanjang dari Gunung Sunda sampai Maribaya.

Sekiranyanya, tanda nu teu sulaya berupa Engké jaga amun tengah peuting ti gunung halimun ku arinyana kadéngé sora nu tutulungan telah terjadi. Kemungkinan terjadinya: Gunung Sunda baris dicengkal deui! Patahan (sesar) Lembang bakal longsor. Inilah yang terjadi selanjutnya, sebagaimana dalam bait Uga :

...Pasir Buniwangi jeung Pasir Négla, bakal urug, tuluy mangpet ngabendung wahangan. Jeung di mana ngemplangna nepi Maribaya Cibodas, nu ngabendung tuluy bedah, Bandung kaléléd, kakeueum ; laju Bandung jadi talaga deui.

Apa yang harus dilakukan oleh Ki Sunda rawayan Pajajaran ti beulah kulon? Ki Sunda hendaknya menjadi panggeuing ka sakabéh bangsa Sunda nu rancagé haténa. Prabu Siliwangi berpesan :

Ceuk Raja ka tilu kokolot ti beulah kulon:
Papay ku dia lacak Ki Santang!
Sabab engké jaga
Rawayan dia mudu jaradi panggeuing
Ka batur batur urut salembur
Ka dulur dulur anu baheula
Nyorang saayunan eujeung dia
Jeung ka sakabéh
Bangsa Sunda (nu) rancagé haté .... !

Ya, mengingatkan kepada seluruh rakyat tatar Sunda anu majajaran, agar mencegah tersebarnya sebab-sebab bencana alam itu, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW:
“...terjadinya ( Khasaf, Qadzab & Masakh itu) yaitu setelah merebaknya musik, wanita penghibur dan khamar (minuman keras).” (Hadist riwayat Ath Thabrani, dalam Mu’jamul Kabir)
Dan berdo’a, memintakan syafaat Allah SWT, Nu Ngarajaan Langit jeung Bumi, agar rakyat Tatar Sunda mendapatkan syafa’at Allah SWT, diselamatkan dan diringankan derita musibah :

“...kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi, tiada dapat memberi Syafa’at di sisi-Nya tanpa se-izin-Nya..” (Alqur’an S. Albaqarah : 255)

Peristiwa Sunda Nanjung ( Masakh )
Sunda nanjung, suatu peristiwa alam yang bakal terjadi di Tatar Sunda, di mana terjadi perubahan kondisi geografis (masakh, sebagaimana yang diberitakan Rasulullah SAW, dalam hadist Ath Thabrani. Tatar Sunda berubah bentuk, memiliki tanjung baru yang muncul dari dasar lautan. Apakah di daerah pantai sepanjang Utara, ataukah selatan tatar Sunda, kita belum tahu.
Pendapat ini didasarkan kepada bait dalam Uga Wangsit Siliwangi (versi Wahyu Wibisana, 1966) :

Sing waspada! Sabab engké arinyana, bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun. Sabab sarieuneun kanyahoan, saenyana arinyana anu jadi gara-gara, sagara jadi dangdarat. Buta-buta nu baruta; mingkin hareup mingkin bedegong, ngaleuwihan kebo bulé. Arinyana teu nyaraho, jaman manusa dikawasaan ku sato!
Suatu saat kelak, dalam suasana sosial bakal nyaram Pajajaran didongéngkeun deui. Terjadi perubahan geografis di tatar Sunda, yaitu : “sagara jadi dangdarat”. Munculnya daratan baru yang menjorok ke tengah laut. Ya, Sunda masakh (berubah secara geografis) jadi nanjung.
Bisa jadi peristiwa Sunda nanjung terjadi disebabkan pergeseran lempeng tektonik atau gempa vulkanik yang dimulai dari selat Sunda. Sebagaimana dalam bait Uga Wangsit Siliwangi, (versi Carita Pantun - Ngahyangna Pajajaran):

Dibalabarkeun heula ku
Di wayah janari gedé
Ramé sora tutulungan ti gunung lampung
Laju ti gunung halimun
Kadéngé sora gogo-ongan ..... !

Di selat Sunda (wallahu ‘alamu) bakal terjadi ledakan gunung Anak Krakatau, sekitar jam 3-4 sebelum subuh (wayah janari gedé;). Gelombang tsunami menghempas daratan Lampung. Rakyat banyak menyelamatkan diri, mendaki gunung Lampung. Mereka berteriak: tutulungan ti gunung lampung. Kemudian peristiwa ini membuat efek berantai kepada gunung Halimun (Salak). Dapur magma gunung tersebut kembali aktif, dan mengeluarkan tekanan secara simultan. Tekanan ini berakibat terjadinya suara keras, seperti : Laju ti gunung halimun, Kadéngé sora gogo-ongan ..... !.

Sumber : 

KEARIFAN EKOLOGIS KARUHUN SUNDA MELALUI UGA TANAH (C)AWISAN [1]

Oleh : Nandang Rusnandar
Uga bagi masyarakat Sunda, merupakan salah satu bentuk pengungkapan prediksi antisipatif dari generasi karuhun untuk dipedomani mengenai kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Uga Bandung secara khusus dan uga Sunda secara umum banyak yang mengutarakan mengenai bagaimana pentingnya memelihara lingkungan hidup. Orang Baduy di daerah Banten misalnya mempunyai suaka pemujaan yang disebut Sasakadomasdan tempat-tempat yang dianggap suci lainnya. Menurut kepercayaannya tempat suci itu merupakan sasaka pusaka buana yang harus dijaga diraksa ‘harus dipelihara dan dijaga’ dari kerusakan. Demikian pula dengan tanah cawisan yang dianggap suci ini harus dijaga dari kerusakan alam. Hal itu pun terlihat pula di Kampung Adat Dukuh di Garut Selatan, di sana ada lokasi tanah cawisan yang dianggap suci dan tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang.
Uga yang menyatakan akibat dari sebuah perbuatan dan pada akhirnya alam menjadi korban, termasuk manusia di dalamnya, sehingga mereka semua menuju suatu tempat yang telahdicawiskeun ‘diperuntukkan’, dapat dilihat pada uga di bawah ini,
  1. Bandung téh bakal kakeueum, bakal pindah ka tegal harendong.
  2. Jaga Bandung bakal jadi sagara, ngarungsina ka tegal haréndong. Tegal haréndong téh leuweung panyampayan. Petana téh ti Cipelah bras ka Citambur anjog ka hiji leuweung, tah éta tegal haréndong.
  3. Jaga Bandung bakal kakeueum, sabeulah urang Bandung ka kidul bagéanana ka Gunung Cikuray, sabeulahna ka kalér, bagéanana ka Gunung Tangkubanparahu
Uga di atas menunjukkan adanya akibat yang ditimbulkan ketika Bandung mengalami perubahan, dari kota menjadi kakeueum air atau menjadi lautan. Penduduk Bandung akan mengungsi atau pindah tempat menuju ke tempat yang telah ditentukan, Tegal Haréndong, Gunung Cikuray untuk penduduk Bandung Selatan sedangkan Gunung Tangkubanparahu untuk penduduk Bandung Utara. Tegal Haréndong adalah suatu tempat yang letaknya sangat samar, hanya disebutkan berada di sebuah hutan panyampayan di daerah Citambur.
  1. Di mana manusa teu merhatikeun Cikapundung, Pasir Buniwangi jeung Pasir Négla, bakal urug, tuluy mangpet ngabendung wahangan. Jeung dimana ngemplangna nepi Maribaya Cibodas, nu ngabendung tuluy bedah, Bandung kaléléd, kakeueum ; laju Bandung jadi talaga deui.
Uga di atas menyatakan Bandung akan mengalami kejadian perubahan alam yang mengakibatkan Bandung menjadi kakeueum,talaga ‘terendam air, dan telaga’, diakibatkan oleh keserakahan manusia yang berada di kota Bandung tanpa melihat akibat yang ditimbulkan di kemudian hari. Makna dari kata kakeueum dantalaga dapat menunjukkan makna konotatif dan denotatif, yaitu sesak oleh manusia, keadaan semacam itu mengakibatkan kota Bandung diibaratkan sebagai lautan, atau akibat dari perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan melupakan kearifan lokal, maka Bandung menjadi kakeueum dan talaga, seperti dalam Uga /4/ bagi manusia yang tidak lagi memerhatikan Cikapundung dan Citarum maka akibatnya banjir di mana-mana, maka ada kemungkinan Bandung akan menjadi telaga kembali.
Uga lain yang masih senada,
5 Urang Bandung mah bakal ka tegal haréndong (ceuk riwayat di daérah pakidulan Pangaléngan, di dinya aya nu disebut Tegal Bandung, cawisan keur urang Bandung. (dipelakan ku urang pangaléngan tara jadi)
Di daérah Subang aya cabé panayogian nu geus tumoké (tos badé asak), Urang Bandung lumpat ka Tegal Bandung atawa Tegal Layapan di Subang. Bandung heurin ku tangtung
Setiap uga lokal memiliki obsesi sebagai orientasi tempat yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan daerahnya, uga di atas misalnya, menggambarkan perkembangan di daerah yang ditandai dengan adanya daerah (c)awisan atau daerahperuntukkan yang ditentukan dalam uga itu sendiri. Dan apabila uga menjadi kenyataan bahwa Bandung menjadi lautan, maka ada korelasi antara kegiatan manusia yang merusak alam Bandung dengan hasil yang diakibatkannya, kemudian mereka akan pindah ke tempat yang sudah ditentukan dalam uga, seperti Tegal Harendong, Tegal Bandung, dan Tegal Layapan.
Kerarifan yang tertuang dalam uga dapat berfungsi sebagai antisipatif. Seperti daerah cawisan yang dianggap sebagai tempat yang disakralkan, maka akan membantu masyarakat setempat untuk menjadikan salah satu daerah konservasi alam sehingga tidak merusak dan mengeksploitasinya. Di samping itu uga pun dapat menjadi sarana pemberitahuan dan perhatian untuk berbuat waspada akan kehancuran alam yang disebabkan oleh ulah manusia.
Kearifan lokal yang terlupakan disebabkan oleh :
- Kurangnya minat para pemuda akan tradisi
- Sistem Pendidikan yang lebih mementingkan materi daripada nilai-nilai
- Orang tua yang tidak lagi mentransformasikan nilai-nilai tradisi
- Gaya hidup orang kota lebih banyak ditiru dan mereka melupakan tradisinya.
- Globalisasi informasi yang siap saji di depan meja mengubah sikap dan perilaku generasi muda untuk lebih melihat hal-hal yang berbau ‘modern’
Simpulan
Kita tidak terbiasa mengayun langkah antisipatif atas suatu fenomena alam, yang berakibat pada sebuah kejadian yang diprediksi uga. Bila upaya mengantisipasi itu tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, prediksi uga akan terjadi dan menjadi kenyataan.
Seperti contoh dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandung atau rusaknya alam sulit untuk diatasi, tapi dapat diprediksi dengan memanfaatkan uga di satu pihak dan ilmu pengetahuan di pihak lain. Karena itu sangat diperlukan keseimbangan alam, eksploitasi alam tetap harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Adanya uga ini selayaknya dijadikan momentum untuk membiasakan langkah antisipatif ketimbang langkah reaktif. Apabila langkah reaktif yang temporal dan spasial, maka uga hanya merupakan sebuah ‘karya karuhun’ yang tidak berguna. Justru dengan adanya uga ini diharapkan para pembuat kebijakan membiasakan diri dengan langkah antisipatif. Sebab selama ini fenomena alam hanya dipahami sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima begitu saja.
Harapan, antara pembuat kebijakan ‘pemerintah’ yang harus mampu mengungkap kearifan masyarakatnya dalam menghadapi fenomena alam ini, apalagi yang berhubungan dengan lingkungan alam. Begitu pula dengan para ahli yang menggeluti budaya harus mampu memberikan kontribusi pengetahuannya bagi pembuat kebijakan. Maka antara keduanya harus ada sinergitas, pemerintah harus memberikan peluang bagi para ahli dalam menekuni dan mengembangkan ilmunya demi pembangunan, sehingga pembangunan akan berbasis kearifan yang ditemukan oleh para ahli itu sendiri.
[1] Makalah dibacakan dalam [IA-ITB] Sarasehan Pemulihan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal tgl 28 Januari 2010 di Hotel Aston Jl. Braga Bandung. Wikipedia

Search results

AddThis

Bookmark and Share

Facebook Comment

Info Archive

Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Arief Natadiningrat :

"Kami berharap, negara ini tidak melupakan sejarah. Dulu sebelum kemerdekaan Bung Karno meminta dukungan keraton untuk bisa membuat NKRI terwujud, karena saat itu tak ada dana untuk mendirikan negara. Saat itu keraton-keraton menyerahkan harta yang mereka punya untuk kemerdekaan negara ini,"

http://nasional.kompas.com/read/2010/12/05/1725383/Para.Sultan.Dukung.Keistimewaan.Yogya

THE FSKN STATMENT IN SULTANATE OF BANJAR : SESUNGGUHNYA KETIKA RAJA - RAJA MEMBUAT KOMITMENT DGN BUNG KARNO DALAM MENDIRIKAN REPUBLIK INI , SEMUA KERAJAAN YG MENYERAHKAN KEDAULATAN DAN KEKAYAAN HARTA TANAHNYA , DIJANJIKAN MENJADI DAERAH ISTIMEWA. NAMUN PADA KENYATAANNYA ...HANYA
YOGYAKARTA YG DI PROSES SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA ... AKANKAH AKAN MELEBAR SEPERTI KETIKA DI JANJIKAN ... HANYA TUHAN YG MAHA TAU. ( Sekjen - FSKN ) By: Kanjeng Pangeran Haryo Kusumodiningrat

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=177026175660364&set=a.105902269439422.11074.100000589496907